تنظیم و اجرا از فریبرز لاچینی


UPC:


Age Ye Rooz طرح جلد
۱. اگه یه روز 02:02 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۲. مردم 02:06 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۳. سوغات 03:02 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۴. بوی پیرهنت 04:23 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۵. چه احساس قشنگی 02:10 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۶. جوونی 03:23 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۷. بگو منو کم داری 02:47 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۸. بوی عیدی - کودکانه 3:32 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۹. نماز - نیاز 02:17 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۰. گل گلدون من 03:14 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۱. جمعه 02:04 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۲. بهشت 03:19 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۳. مرد تنهای شب 02:16 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۴. انار انار 03:06 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۵. عاشق شدم من 02:18 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۶. بهانه 04:38 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۷. داغستان 02:11 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۸. دریاچه نور 06:41 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۹. دستهای تو 2:35 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۲۰. دل دیوانه 01:59 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۲۱. غم تنهائی 2:35 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۲۲. اشتباه 2:02 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۲۳. سرمه ریز 2:42 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۲۴. گنجشکک اشی مشی 5:24 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۲۵. باز دلم غم داره 5:21 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۲۶. دلکم دلبرکم 4:53 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۲۷. اگه چشمات بگن آره 4:28 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۲۸. چرخش یک رقص 5:14 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۲۹. گل یخ 3:30 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۳۰. همه چی آرومه 3:49 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۳۱. آرزوها 5:58 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۳۲. خیلیا 2:36 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۳۳. Ho Capito Che Ti Amo 3:44 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۳۴. Roberta 3:48 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۳۵. داغستان 2 02:08 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۳۶. House of the Rising Sun 05:03 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۳۷. Papillon 03:21 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۳۸. آینه ها 05:05 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۳۹. یار دبستانی من 04:03 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۴۰. نسترن 06:54 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۴۱. حسود 04:03 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۴۲. O Holy Night 03:57 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۴۳. قوزک پا 03:15 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۴۴. بهار 03:06 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۴۵. ساری گلین 02:32 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۴۶. گل گندم 03:53 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۴۷. خلوت 04:28 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۴۸. سنگ و زدم به شیشه 04:29 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۴۹. دل اسیره 04:31 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۵۰. خدای آسمونا 02:49 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۵۱. دروغاتم قشنگه 03:05 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۵۲. هزار و یک شب 04:52 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۵۳. باور کن 04:52 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۵۴. یه دختر 06:11 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۵۵. After Tonight 2:46 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۵۶. Sway 04:16 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۵۷. Have You Ever Really Loved a Woman 2:51 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۵۸. All The Man That I Need 02:04 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۵۹. At the End of the Rainbow 03:13 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۶۰. Away In Manger 02:14 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۶۱. Autumn Leaves 3:00 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۶۲. Tombe la Neige 4:07 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۶۳. My Heart Will Go On - Titanic 4:24 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۶۴. What a Wonderful World 6:36 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۶۵. Unbreak My Heart 4:08 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۶۶. Love Me Tender 3:06 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۶۷. هتل کالیفرنیا 4:22 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۶۸. Volare 3:41 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۶۹. Imagine 3:40 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۷۰. I Just Called to Say I Love You 3:52 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۷۱. How Insensitive 2:21 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۷۲. Unchained Melody - Ghost 3:17 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۷۳. Fly Me to the Moon 5:41 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۷۴. Feelings 5:40 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۷۵. Its All Coming Back to Me Now 6:01 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۷۶. I Started A Joke 3:19 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۷۷. And I Love Her 2:31 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۷۸. Angels Lullaby 4:55 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۷۹. A Mi Manera 2:56 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۸۰. Windmills Of Your Mind 3:45 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۸۱. Strangers in the Night 3:10 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۸۲. T Amo E T Amero 5:26 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۸۳. Careless Whisper 3:58 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۸۴. Tears in Heaven 4:53 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۸۵. Sympathy 2:56 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۸۶. Black Orpheus 3:35 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۸۷. Sealed With A Kiss 3:54 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۸۸. Vedrai Vedrai 3:50 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۸۹. Sacrifice 4:35 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۹۰. Let It Be 2:51 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۹۱. Valentine 3:28 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۹۲. Non Dimenticar 2:21 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۹۳. ای خدا   خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۹۴. دنیای این روزای من   خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۹۵. قلب منی   خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۹۶. گل واژه 05:29 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۹۷. دختر همسایه 03:58 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۹۸. خون بازی   خرید نت ۵۰۰۰ تومان