تنظیم و اجرا از فریبرز لاچینی


UPC:


Age Ye Rooz طرح جلد
۱. اگه یه روز 02:02 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۲. مردم 02:06 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۳. سوغات 03:02 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۴. بوی پیرهنت 04:23 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۵. چه احساس قشنگی 02:10 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۶. جوونی 03:23 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۷. بگو منو کم داری 02:47 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۸. بوی عیدی - کودکانه 3:32 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۹. نماز - نیاز 02:17 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۰. گل گلدون من 03:14 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۱. جمعه 02:04 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۲. بهشت 03:19 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۳. مرد تنهای شب 02:16 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۴. انار انار 03:06 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۵. عاشق شدم من 02:18 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۶. بهانه 04:38 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۷. داغستان 02:11 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۸. دریاچه نور 06:41 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۹. دستهای تو 2:35 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۲۰. دل دیوانه 01:59 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۲۱. غم تنهائی 2:35 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۲۲. اشتباه 2:02 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۲۳. سرمه ریز 2:42 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۲۴. گنجشکک اشی مشی 5:24 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۲۵. باز دلم غم داره 5:21 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۲۶. دلکم دلبرکم 4:53 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۲۷. اگه چشمات بگن آره 4:28 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۲۸. چرخش یک رقص 5:14 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۲۹. گل یخ 3:30 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۳۰. همه چی آرومه 3:49 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۳۱. آرزوها 5:58 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۳۲. خیلیا 2:36 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۳۳. Ho Capito Che Ti Amo 3:44 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۳۴. Roberta 3:48 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۳۵. داغستان 2 02:08 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۳۶. House of the Rising Sun 05:03 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۳۷. Papillon 03:21 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۳۸. آینه ها 05:05 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۳۹. یار دبستانی من 04:03 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۴۰. نسترن 06:54 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۴۱. حسود 04:03 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۴۲. O Holy Night 03:57 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۴۳. قوزک پا 03:15 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۴۴. بهار 03:06 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۴۵. ساری گلین 02:32 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۴۶. گل گندم 03:53 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۴۷. خلوت 04:28 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۴۸. سنگ و زدم به شیشه 04:29 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۴۹. دل اسیره 04:31 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۵۰. خدای آسمونا 02:49 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۵۱. دروغاتم قشنگه 03:05 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۵۲. هزار و یک شب 04:52 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۵۳. باور کن 04:52 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۵۴. یه دختر 06:11 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۵۵. After Tonight 2:46 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۵۶. Sway 04:16 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۵۷. Have You Ever Really Loved a Woman 2:51 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۵۸. All The Man That I Need 02:04 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۵۹. At the End of the Rainbow 03:13 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۶۰. Away In Manger 02:14 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۶۱. Autumn Leaves 3:00 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۶۲. Tombe la Neige 4:07 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۶۳. My Heart Will Go On - Titanic 4:24 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۶۴. What a Wonderful World 6:36 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۶۵. Unbreak My Heart 4:08 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۶۶. Love Me Tender 3:06 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۶۷. هتل کالیفرنیا 4:22 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۶۸. Volare 3:41 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۶۹. Imagine 3:40 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۷۰. I Just Called to Say I Love You 3:52 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۷۱. How Insensitive 2:21 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۷۲. Unchained Melody - Ghost 3:17 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۷۳. Fly Me to the Moon 5:41 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۷۴. Feelings 5:40 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۷۵. Its All Coming Back to Me Now 6:01 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۷۶. I Started A Joke 3:19 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۷۷. And I Love Her 2:31 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۷۸. Angels Lullaby 4:55 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۷۹. A Mi Manera 2:56 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۸۰. Windmills Of Your Mind 3:45 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۸۱. Strangers in the Night 3:10 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۸۲. T Amo E T Amero 5:26 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۸۳. Careless Whisper 3:58 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۸۴. Tears in Heaven 4:53 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۸۵. Sympathy 2:56 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۸۶. Black Orpheus 3:35 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۸۷. Sealed With A Kiss 3:54 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۸۸. Vedrai Vedrai 3:50 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۸۹. Sacrifice 4:35 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۹۰. Let It Be 2:51 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۹۱. Valentine 3:28 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۹۲. Non Dimenticar 2:21 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۹۳. ای خدا   خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۹۴. دنیای این روزای من   خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۹۵. قلب منی   خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۹۶. گل واژه 05:29 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۹۷. دختر همسایه 03:58 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۹۸. خون بازی   خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان