تنظیم و اجرا از فریبرز لاچینی


UPC:


Age Ye Rooz طرح جلد
۱. اگه یه روز 02:02 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۲. مردم 02:06 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۳. سوغات 03:02 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۴. بوی پیرهنت 04:23 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۵. چه احساس قشنگی 02:10 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۶. جوونی 03:23 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۷. بگو منو کم داری 02:47 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۸. بوی عیدی - کودکانه 3:32 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۹. نماز - نیاز 02:17 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۱۰. گل گلدون من 03:14 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۱۱. جمعه 02:04 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۱۲. بهشت 03:19 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۱۳. مرد تنهای شب 02:16 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۱۴. انار انار 03:06 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۱۵. عاشق شدم من 02:18 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۱۶. بهانه 04:38 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۱۷. داغستان 02:11 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۱۸. دریاچه نور 06:41 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۱۹. دستهای تو 2:35 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۲۰. دل دیوانه 01:59 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۲۱. غم تنهائی 2:35 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۲۲. اشتباه 2:02 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۲۳. سرمه ریز 2:42 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۲۴. گنجشکک اشی مشی 5:24 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۲۵. باز دلم غم داره 5:21 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۲۶. دلکم دلبرکم 4:53 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۲۷. اگه چشمات بگن آره 4:28 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۲۸. چرخش یک رقص 5:14 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۲۹. گل یخ 3:30 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۳۰. همه چی آرومه 3:49 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۳۱. آرزوها 5:58 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۳۲. خیلیا 2:36 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۳۳. Ho Capito Che Ti Amo 3:44 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۳۴. Roberta 3:48 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۳۵. داغستان 2 02:08 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۳۶. House of the Rising Sun 05:03 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۳۷. Papillon 03:21 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۳۸. آینه ها 05:05 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۳۹. یار دبستانی من 04:03 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۴۰. نسترن 06:54 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۴۱. حسود 04:03 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۴۲. O Holy Night 03:57 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۴۳. قوزک پا 03:15 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۴۴. بهار 03:06 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۴۵. ساری گلین 02:32 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۴۶. گل گندم 03:53 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۴۷. خلوت 04:28 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۴۸. سنگ و زدم به شیشه 04:29 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۴۹. دل اسیره 04:31 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۵۰. خدای آسمونا 02:49 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۵۱. دروغاتم قشنگه 03:05 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۵۲. هزار و یک شب 04:52 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۵۳. باور کن 04:52 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۵۴. یه دختر 06:11 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۵۵. After Tonight 2:46 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۵۶. Sway 04:16 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۵۷. Have You Ever Really Loved a Woman 2:51 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۵۸. All The Man That I Need 02:04 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۵۹. At the End of the Rainbow 03:13 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۶۰. Away In Manger 02:14 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۶۱. Autumn Leaves 3:00 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۶۲. Tombe la Neige 4:07 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۶۳. My Heart Will Go On - Titanic 4:24 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۶۴. What a Wonderful World 6:36 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۶۵. Unbreak My Heart 4:08 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۶۶. Love Me Tender 3:06 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۶۷. هتل کالیفرنیا 4:22 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۶۸. Volare 3:41 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۶۹. Imagine 3:40 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۷۰. I Just Called to Say I Love You 3:52 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۷۱. How Insensitive 2:21 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۷۲. Unchained Melody - Ghost 3:17 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۷۳. Fly Me to the Moon 5:41 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۷۴. Feelings 5:40 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۷۵. Its All Coming Back to Me Now 6:01 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۷۶. I Started A Joke 3:19 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۷۷. And I Love Her 2:31 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۷۸. Angels Lullaby 4:55 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۷۹. A Mi Manera 2:56 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۸۰. Windmills Of Your Mind 3:45 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۸۱. Strangers in the Night 3:10 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۸۲. T Amo E T Amero 5:26 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۸۳. Careless Whisper 3:58 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۸۴. Tears in Heaven 4:53 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۸۵. Sympathy 2:56 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۸۶. Black Orpheus 3:35 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۸۷. Sealed With A Kiss 3:54 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۸۸. Vedrai Vedrai 3:50 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۸۹. Sacrifice 4:35 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۹۰. Let It Be 2:51 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۹۱. Valentine 3:28 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۹۲. Non Dimenticar 2:21 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۹۳. ای خدا   خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۹۴. دنیای این روزای من   خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۹۵. قلب منی   خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۹۶. گل واژه 05:29 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۹۷. دختر همسایه 03:58 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۹۸. خون بازی   خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان