بوی دیروز ۹

فریبرز لاچینی - تنظیم برای تکنوازی پیانو

۱۳۸۹ پائیز

نیم قرن موسیقی پاپ و فولکلور ایران از دیروز تا امروز - تکنوازی پیانو همراه با نت

تنظیم و اجرا از فریبرز لاچینی
موسیقی بی کلام
ژانر: تکنوازی پیانو , موسیقی ملایم

طول آلبوم موسیقی: 65:01
کتاب نت: 65 صفحه


Catalog: SY09
UPC: ۸۴۷۱۰۸۰۰۸۷۰۱
ISMN: ۹۷۹-۰-۷۰۶۰۶۰-۱۵-۶
ISBN-13: ۹۷۸-۱۴۵۶۵۱۰۶۰۲
ISBN-10: ۱۴۵۶۵۱۰۶۰۶


Ki Ashkato Pak Mikoneh طرح جلد خرید همه آهنگها ۳۰۰۰۰ تومان

طرح جلد: Scent of Yesterday 9 خرید همه نتها ۵۰۰۰۰ تومان
۱. کی اشکاتو پاک میکنه 05:42 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۲. گل و تگرگ 04:21 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۳. مست چشات 04:28 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۴. پاچ لیلی 02:51 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۵. خالی 05:07 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۶. تندیس 03:57 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۷. طلوع 04:42 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۸. لم لوا 03:24 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۹. محتاج 05:01 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۰. همیشه غایب 03:28 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۱. اقاقی 04:30 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۲. ابرو کمون 03:35 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۳. غروب 03:11 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۴. گریه کنم یا نکنم 05:34 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۵. شب بی عاطفه 05:15 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان