پائیز طلائی ۱

اثری از فریبرز لاچینی

پائیز ۱۳۶۸

قطعاتی برای پیانو
اثری از فریبرز لاچینی
موسیقی بی کلام
ژانر: تکنوازی پیانو , موسیقی ملایم , کلاسیک معاصر

طول آلبوم موسیقی: 60:00
کتاب نت: 57 صفحه


Catalog: GA01
UPC: ۶۳۴۴۷۹۲۶۴۴۲۹
ISMN: ۹۷۹-۰-۷۰۶۰۶۰-۰۰-۲
ISBN-13: ۹۷۸-۱۴۳۴۸۲۹۳۷۵
ISBN-10: ۱۴۳۴۸۲۹۳۷۵


Autumn, Autumn, Autumn طرح جلد خرید همه آهنگها ۱۵۰۰۰۰ تومان

طرح جلد: Golden Autumn 1 خرید همه نتها ۳۰۰۰۰۰ تومان
۱. پائیز پائیز پائیز 04:06 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۲. چه سبک بود پائیز 05:29 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۳. پائیز در برگها گم بود 04:49 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۴. درپائیزبرگها به خانه ما آمدند 04:39 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۵. آشوب برگ بود پائیز بود 03:10 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۶. سرگردان به کنار پائیز رسیدم 03:17 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۷. چهره ها در پائیز برگ گم بود 04:00 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۸. درپائیز کوچک من درختها تنها یک برگ داشتند 04:19 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۹. بر گوشه آسمان برگها بودند 04:24 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۱۰. برگها آشفته به سوی دریا رفتند 03:36 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۱۱. صبح برگ بود پائیز بود 03:41 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۱۲. تو در پائیز به خانه ما مهمان بودی 04:01 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۱۳. برگهای پائیز به سوی زمستان رفتند 03:38 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۱۴. پائیز به پایان بود 03:03 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۱۵. من بی پائیز 03:52 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان

طرح جلدهای قدیمی

جلد اولین کاست پائیز طلائی ۱ - پائیز ۱۳۶۸

کاست پائیز طلائی 1


CD پائیز طلائی ۱
'.