پائیز طلائی ۱

اثری از فریبرز لاچینی

پائیز ۱۳۶۸

قطعاتی برای پیانو
اثری از فریبرز لاچینی
موسیقی بی کلام
ژانر: تکنوازی پیانو , موسیقی ملایم , کلاسیک معاصر

طول آلبوم موسیقی: 60:00
کتاب نت: 57 صفحه


Catalog: GA01
UPC: ۶۳۴۴۷۹۲۶۴۴۲۹
ISMN: ۹۷۹-۰-۷۰۶۰۶۰-۰۰-۲
ISBN-13: ۹۷۸-۱۴۳۴۸۲۹۳۷۵
ISBN-10: ۱۴۳۴۸۲۹۳۷۵


Autumn, Autumn, Autumn طرح جلد خرید همه آهنگها ۳۰۰۰۰ تومان

طرح جلد: Golden Autumn 1 خرید همه نتها ۵۰۰۰۰ تومان
۱. پائیز پائیز پائیز 04:06 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۲. چه سبک بود پائیز 05:29 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۳. پائیز در برگها گم بود 04:49 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۴. درپائیزبرگها به خانه ما آمدند 04:39 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۵. آشوب برگ بود پائیز بود 03:10 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۶. سرگردان به کنار پائیز رسیدم 03:17 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۷. چهره ها در پائیز برگ گم بود 04:00 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۸. درپائیز کوچک من درختها تنها یک برگ داشتند 04:19 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۹. بر گوشه آسمان برگها بودند 04:24 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۰. برگها آشفته به سوی دریا رفتند 03:36 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۱. صبح برگ بود پائیز بود 03:41 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۲. تو در پائیز به خانه ما مهمان بودی 04:01 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۳. برگهای پائیز به سوی زمستان رفتند 03:38 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۴. پائیز به پایان بود 03:03 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۵. من بی پائیز 03:52 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان

طرح جلدهای قدیمی

جلد اولین کاست پائیز طلائی ۱ - پائیز ۱۳۶۸

کاست پائیز طلائی 1


CD پائیز طلائی ۱
'.