جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهایرج جنتی عطائی - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2011-02-18 03:30:34

آخر قصه

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2012-06-03 04:43:23

آخرین کوکب

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2012-07-10 00:04:54

اجازه

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2012-01-19 01:03:52

2010-11-09 05:39:02

اقاقی

خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۵۰۰۰ تومان


2014-04-24 18:33:01

اقاقی

خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۵۰۰۰ تومان


2015-02-02 18:26:05

2010-09-19 19:40:17

2014-01-30 18:25:10

2015-01-31 17:47:41

ای خدا

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2012-03-02 14:58:40

2012-02-16 13:53:11

ای خدا

خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۵۰۰۰ تومان


2015-11-20 14:03:57

بانو

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2011-12-02 03:53:55

2009-11-08 17:12:23

2014-02-14 19:19:58

باور کن

خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۵۰۰۰ تومان


2015-05-04 22:00:08

بن بست

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:35:45

2017-06-19 00:06:21

2010-04-04 05:11:46

2014-04-10 23:21:57

2010-03-28 16:44:26

2014-03-28 22:02:58

2009-11-19 05:34:19

پل

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:38:30

پل

خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۵۰۰۰ تومان


2014-04-13 02:27:02

2009-12-05 05:13:04

پوست شیر

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2011-11-29 04:05:08

2014-04-13 02:27:02

تحمل کن

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:38:57

2013-06-24 03:04:41

2010-11-08 04:32:19

تندیس

خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۵۰۰۰ تومان


2014-04-29 19:24:22

جشن دلتنگی

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2012-01-19 15:36:25

چرخش یک رقص

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2012-07-06 00:34:16

2013-11-21 21:13:49

2014-01-30 18:31:41

چکاوک

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2011-12-14 03:29:49

2014-04-02 04:34:30

2014-04-04 23:29:03

2013-11-01 17:04:57

2014-04-02 02:11:20

2017-05-21 00:10:41

2011-02-23 14:15:08

2009-11-08 17:08:06

2011-10-04 06:37:44

2011-02-11 01:51:12

2014-04-17 17:39:06

خورجین

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2011-11-26 21:19:36

2014-05-27 22:49:12

خونه

خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۵۰۰۰ تومان


2014-05-27 23:04:50

درخت

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:36:45

2014-03-13 03:39:00

درخت

خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۵۰۰۰ تومان


2014-03-17 21:15:16

درخت

خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۵۰۰۰ تومان


2015-11-08 01:36:41

2012-05-07 03:55:17

2014-02-14 18:40:14

2015-11-08 03:16:24

2009-11-19 05:53:39

2017-07-05 00:52:06

رازقی

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:37:02

2011-02-27 04:48:25

2012-01-08 04:48:35

2014-04-19 19:42:18

2010-11-09 08:44:48

2014-05-20 18:31:20

2018-02-11 06:53:41

شب شکن

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:39:12

2010-12-15 06:42:57

2011-02-28 12:43:41

شب گریه

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2011-12-03 23:44:55

2016-07-21 05:17:15

2012-02-09 14:53:53

2014-06-02 22:59:28

2009-12-05 05:26:28

طپش

خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۵۰۰۰ تومان


2014-06-03 16:25:46

عروسک شکسته

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2012-04-15 15:20:57

عروسک قصه من

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2012-03-04 15:33:05

2015-01-18 03:13:46

2015-01-21 14:28:11

2013-01-15 14:51:11

قصه گو

خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۵۰۰۰ تومان


2014-06-26 21:16:41

2009-11-19 05:42:47

2011-04-14 13:22:02

کلاغا

خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۵۰۰۰ تومان


2014-04-14 19:34:11

کمکم کن

خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۵۰۰۰ تومان


2010-10-19 04:42:50

2010-10-19 04:42:36

کمکم کن

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:37:53

2011-02-06 07:22:09

2012-04-15 23:14:41

2014-06-11 21:42:14

گل بارون زده

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2011-12-14 03:19:34

2009-11-08 17:18:48

2010-04-04 05:06:06

2011-03-19 01:35:42

گل سرخ

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2011-12-02 03:11:02

2010-11-07 19:40:44

گل و تگرگ

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:37:30

2014-04-01 23:23:08

ماه پیشونی

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2011-12-03 22:15:35

2011-02-11 12:20:35

مخلوق

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2011-12-21 15:12:00

2012-03-15 18:27:19

مخلوق

خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۵۰۰۰ تومان


2014-05-13 20:54:12

2012-02-04 00:48:29

2016-12-01 06:08:26

2015-03-01 21:42:21

منتظر

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2012-02-04 00:59:09

2011-10-04 06:38:04

2015-08-14 16:54:00

2015-08-21 13:14:54

هم خونه

خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۵۰۰۰ تومان


2010-10-16 16:49:30

2010-10-16 16:49:46

2013-12-09 02:48:52

هم غصه

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2012-01-19 00:50:41

2009-11-16 14:04:23

همسفر

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:37:34

وطن

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2012-01-19 15:39:38

2009-12-05 05:09:31

وقتشه

خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۵۰۰۰ تومان


2014-04-10 23:39:39

2013-06-27 03:45:27

2014-05-27 21:17:53

2010-11-05 13:41:00

2011-10-04 06:39:16

2012-12-08 20:57:59

2014-04-14 19:30:54


متن آهنگهای ایرج جنتی عطائی
...