آکوردSahelo Darya طرح جلد
۱. ساحل و دریا       PDF خرید ساحل و دریا شعر و آکورد ساحل و دریا PDF
۲. گل بی گلدون       PDF خرید گل بی گلدون شعر و آکورد گل بی گلدون PDF
۳. غریب آشنا       PDF خرید غریب آشنا شعر و آکورد غریب آشنا PDF
۴. همسفر       PDF خرید همسفر شعر و آکورد همسفر PDF
۵. کمکم کن       PDF خرید کمکم کن شعر و آکورد کمکم کن PDF
۶. اهل کدوم دیاری       PDF خرید اهل کدوم دیاری شعر و آکورد اهل کدوم دیاری PDF
۷. دریچه       PDF خرید دریچه شعر و آکورد دریچه PDF
۸. زبانم را نمی فهمی       PDF خرید زبانم را نمی فهمی شعر و آکورد زبانم را نمی فهمی PDF
۹. نازی ناز کن       PDF خرید نازی ناز کن شعر و آکورد نازی ناز کن PDF
۱۰. کی اشکاتو پاک میکنه       PDF خرید کی اشکاتو پاک میکنه شعر و آکورد کی اشکاتو پاک میکنه PDF
۱۱. تو را نگاه میکنم       PDF خرید تو را نگاه میکنم شعر و آکورد تو را نگاه میکنم PDF
۱۲. آهوی وحشی       PDF خرید آهوی وحشی شعر و آکورد آهوی وحشی PDF
۱۳. دل اسیره       PDF خرید دل اسیره شعر و آکورد دل اسیره PDF
۱۴. اگه یه روز       PDF خرید اگه یه روز شعر و آکورد اگه یه روز PDF
۱۵. یارم کو       PDF خرید یارم کو شعر و آکورد یارم کو PDF
۱۶. دیوار       PDF خرید دیوار شعر و آکورد دیوار PDF
۱۷. نیاز       PDF خرید نیاز شعر و آکورد نیاز PDF
۱۸. دریاچه نور       PDF خرید دریاچه نور شعر و آکورد دریاچه نور PDF
۱۹. مهتاب       PDF خرید مهتاب شعر و آکورد مهتاب PDF
۲۰. فردا       PDF خرید فردا شعر و آکورد فردا PDF
۲۱. چرا نمی رقصی       PDF خرید چرا نمی رقصی شعر و آکورد چرا نمی رقصی PDF
۲۲. گذشته های دور       PDF خرید گذشته های دور شعر و آکورد گذشته های دور PDF
۲۳. قصر صدف       PDF خرید قصر صدف شعر و آکورد قصر صدف PDF
۲۴. دستهای تو       PDF خرید دستای تو شعر و آکورد دستای تو PDF
۲۵. چشم من       PDF خرید چشم من شعر و آکورد چشم من PDF
۲۶. شکار آهو       PDF خرید شکار آهو شعر و آکورد شکار آهو PDF
۲۷. الهه ناز       PDF خرید الهه ناز شعر و آکورد الهه ناز PDF
۲۸. اونی که می خواستی       PDF خرید اونی که می خواستی شعر و آکورد اونی که می خواستی PDF
۲۹. تاک       PDF خرید تاک شعر و آکورد تاک PDF
۳۰. باغ بارون زده       PDF خرید باغ بارون زده شعر و آکورد باغ بارون زده PDF
۳۱. سوگند       PDF خرید سوگند شعر و آکورد سوگند PDF
۳۲. شهلای من       PDF خرید شهلای من شعر و آکورد شهلای من PDF
۳۳. دو پنجره       PDF خرید دو پنجره شعر و آکورد دو پنجره PDF
۳۴. قسمت       PDF خرید قسمت شعر و آکورد قسمت PDF
۳۵. جان مریم       PDF خرید جان مریم شعر و آکورد جان مریم PDF
۳۶. عادت       PDF خرید عادت شعر و آکورد عادت PDF
۳۷. صدای بارون       PDF خرید صدای بارون شعر و آکورد صدای بارون PDF
۳۸. تنگ غروبه       PDF خرید تنگ غروبه شعر و آکورد تنگ غروبه PDF
۳۹. دل دیوونه       PDF خرید دل دیوونه شعر و آکورد دل دیوونه PDF
۴۰. گل و تگرگ       PDF خرید گل و تگرگ شعر و آکورد گل و تگرگ PDF
۴۱. بوی عیدی       PDF خرید بوی عیدی شعر و آکورد بوی عیدی PDF
۴۲. به من نگو دوست دارم       PDF خرید به من نگو دوست دارم شعر و آکورد به من نگو دوست دارم PDF
۴۳. فاصله       PDF خرید فاصله شعر و آکورد فاصله PDF
۴۴. پیچک       PDF خرید پیچک شعر و آکورد پیچک PDF
۴۵. میخوام آروم بگیرم       PDF خرید میخوام آروم بگیرم شعر و آکورد میخوام آروم بگیرم PDF
۴۶. عاشقم من       PDF خرید عاشقم من شعر و آکورد عاشقم من PDF
۴۷. فقط به خاطر تو       PDF خرید فقط به خاطر تو شعر و آکورد فقط به خاطر تو PDF
۴۸. همسر مهربون من       PDF خرید همسر مهربون من شعر و آکورد همسر مهربون من PDF
۴۹. معما       PDF خرید معما شعر و آکورد معما PDF
۵۰. حسود       PDF خرید حسود شعر و آکورد حسود PDF
۵۱. مادر       PDF خرید مادر شعر و آکورد مادر PDF
۵۲. عبور       PDF خرید عبور شعر و آکورد عبور PDF
۵۳. یاد گذشته       PDF خرید یاد گذشته شعر و آکورد یاد گذشته PDF
۵۴. روز برفی       PDF خرید روز برفی شعر و آکورد روز برفی PDF
۵۵. باهام نمون       PDF خرید باهام نمون شعر و آکورد باهام نمون PDF
۵۶. عسل       PDF خرید عسل شعر و آکورد عسل PDF
۵۷. گله       PDF خرید گله شعر و آکورد گله PDF
۵۸. بارون پائیز       PDF خرید بارون پائیز شعر و آکورد بارون پائیز PDF
۵۹. با هوای تو       PDF خرید با هوای تو شعر و آکورد با هوای تو PDF
۶۰. مرغ خسته       PDF خرید مرغ خسته شعر و آکورد مرغ خسته PDF
۶۱. دل ساده       PDF خرید دل ساده شعر و آکورد دل ساده PDF
۶۲. دل تنها       PDF خرید دل تنها شعر و آکورد دل تنها PDF
۶۳. درخت       PDF خرید درخت شعر و آکورد درخت PDF
۶۴. دیوونه       PDF خرید دیوونه شعر و آکورد دیوونه PDF
۶۵. نا مهربان       PDF خرید نا مهربان شعر و آکورد نا مهربان PDF
۶۶. خسته شدم       PDF خرید خسته شدم شعر و آکورد خسته شدم PDF
۶۷. خواب بارون       PDF خرید خواب بارون شعر و آکورد خواب بارون PDF
۶۸. خونه خالی       PDF خرید خونه خالی شعر و آکورد خونه خالی PDF
۶۹. بن بست       PDF خرید بن بست شعر و آکورد بن بست PDF
۷۰. Yesterday When I Was Young       PDF خرید Yesterday When I Was Young شعر و آکورد Yesterday When I Was Young PDF
۷۱. دو ماهی       PDF خرید دو ماهی شعر و آکورد دو ماهی PDF
۷۲. غزل غزل       PDF خرید غزل غزل شعر و آکورد غزل غزل PDF
۷۳. شنهای ساحلی       PDF خرید شنهای ساحلی شعر و آکورد شنهای ساحلی PDF
۷۴. بوی موهات زیر بارون       PDF خرید بوی موهات زیر بارون شعر و آکورد بوی موهات زیر بارون PDF
۷۵. تو را نگاه میکنم 2       PDF خرید تو را نگاه میکنم 2 شعر و آکورد تو را نگاه میکنم 2 PDF
۷۶. سوگند 2       PDF خرید سوگند 2 شعر و آکورد سوگند 2 PDF
۷۷. سفید و سیاه       PDF خرید سفید و سیاه شعر و آکورد سفید و سیاه PDF
۷۸. ستاره دنباله دار       PDF خرید ستاره دنباله دار شعر و آکورد ستاره دنباله دار PDF
۷۹. دنیا وفا نداره       PDF خرید دنیا وفا نداره شعر و آکورد دنیا وفا نداره PDF
۸۰. سراب تو       PDF خرید سراب تو شعر و آکورد سراب تو PDF
۸۱. نمیاد       PDF خرید نمیاد شعر و آکورد نمیاد PDF
۸۲. عشق من       PDF خرید عشق من شعر و آکورد عشق من PDF
۸۳. خورشید       PDF خرید خورشید شعر و آکورد خورشید PDF
۸۴. آدما       PDF خرید آدما شعر و آکورد آدما PDF
۸۵. ای خدا       PDF خرید ای خدا شعر و آکورد ای خدا PDF
۸۶. بگو       PDF خرید بگو شعر و آکورد بگو PDF
۸۷. عشق آتشی       PDF خرید عشق آتشی شعر و آکورد عشق آتشی PDF
۸۸. دستم بگیر       PDF خرید دستم بگیر شعر و آکورد دستم بگیر PDF
۸۹. بهانه       PDF خرید بهانه شعر و آکورد بهانه PDF
۹۰. فاصله 2       PDF خرید فاصله 2 شعر و آکورد فاصله 2 PDF
۹۱. قاصد       PDF خرید قاصد شعر و آکورد قاصد PDF
۹۲. روح سبز       PDF خرید روح سبز شعر و آکورد روح سبز PDF
۹۳. قلبم گرفت       PDF خرید قلبم گرفت شعر و آکورد قلبم گرفت PDF
۹۴. غربت دل من       PDF خرید غربت دل من شعر و آکورد غربت دل من PDF
۹۵. عطر تو       PDF خرید عطر تو شعر و آکورد عطر تو PDF
۹۶. هموطن       PDF خرید هموطن شعر و آکورد هموطن PDF
۹۷. حکایت       PDF خرید حکایت شعر و آکورد حکایت PDF
۹۸. بارون       PDF خرید بارون شعر و آکورد بارون PDF
۹۹. خوابم یا بیدارم       PDF خرید خوابم یا بیدارم شعر و آکورد خوابم یا بیدارم PDF
۱۰۰. خیالی نیست       PDF خرید خیالی نیست شعر و آکورد خیالی نیست PDF
۱۰۱. مرا ببخش       PDF خرید مرا ببخش شعر و آکورد مرا ببخش PDF
۱۰۲. جزیره       PDF خرید جزیره شعر و آکورد جزیره PDF
۱۰۳. نگو با من       PDF خرید نگو با من شعر و آکورد نگو با من PDF
۱۰۴. میلاد       PDF خرید میلاد شعر و آکورد میلاد PDF
۱۰۵. مادر من       PDF خرید مادر من شعر و آکورد مادر من PDF
۱۰۶. نور امید       PDF خرید نور امید شعر و آکورد نور امید PDF
۱۰۷. دیشب خواب تو را دیدم       PDF خرید دیشب خواب تو را دیدم شعر و آکورد دیشب خواب تو را دیدم PDF
۱۰۸. پرنده       PDF خرید پرنده شعر و آکورد پرنده PDF
۱۰۹. سال سال       PDF خرید سال سال شعر و آکورد سال سال PDF
۱۱۰. رهگذار عمر       PDF خرید رهگذار عمر شعر و آکورد رهگذار عمر PDF
۱۱۱. شانه هایت       PDF خرید شانه هایت شعر و آکورد شانه هایت PDF
۱۱۲. طلوع       PDF خرید طلوع شعر و آکورد طلوع PDF
۱۱۳. یار دبستانی من       PDF خرید یار دبستانی من شعر و آکورد یار دبستانی من PDF
۱۱۴. زمونه       PDF خرید زمونه شعر و آکورد زمونه PDF
۱۱۵. چادر نماز گل گلی       PDF خرید چادر نماز گل گلی شعر و آکورد چادر نماز گل گلی PDF
۱۱۶. تنگ غروب آسمون       PDF خرید تنگ غروب آسمون شعر و آکورد تنگ غروب آسمون PDF
۱۱۷. یاور همیشه مومن       PDF خرید یاور همیشه مومن شعر و آکورد یاور همیشه مومن PDF
۱۱۸. هجرت       PDF خرید هجرت شعر و آکورد هجرت PDF
۱۱۹. سرود آفرینش       PDF خرید سرود آفرینش شعر و آکورد سرود آفرینش PDF
۱۲۰. قناری       PDF خرید قناری شعر و آکورد قناری PDF
۱۲۱. تو این زمونه       PDF خرید تو این زمونه شعر و آکورد تو این زمونه PDF
۱۲۲. هدیه       PDF خرید هدیه شعر و آکورد هدیه PDF
۱۲۳. بهونه       PDF خرید بهونه شعر و آکورد بهونه PDF
۱۲۴. یادم میاد       PDF خرید یادم میاد شعر و آکورد یادم میاد PDF
۱۲۵. قهر و آشتی       PDF خرید قهر و آشتی شعر و آکورد قهر و آشتی PDF
۱۲۶. شب شکن       PDF خرید شب شکن شعر و آکورد شب شکن PDF
۱۲۷. ویرون بشی ای دل       PDF خرید ویرون بشی ای دل شعر و آکورد ویرون بشی ای دل PDF
۱۲۸. انتظار       PDF خرید انتظار شعر و آکورد انتظار PDF
۱۲۹. ظالم       PDF خرید ظالم شعر و آکورد ظالم PDF
۱۳۰. یاد تو       PDF خرید یاد تو شعر و آکورد یاد تو PDF
۱۳۱. یار کی بودی       PDF خرید یار کی بودی شعر و آکورد یار کی بودی PDF
۱۳۲. باور       PDF خرید باور شعر و آکورد باور PDF
۱۳۳. بی همگان       PDF خرید بی همگان شعر و آکورد بی همگان PDF
۱۳۴. برج       PDF خرید برج شعر و آکورد برج PDF
۱۳۵. نصیحت       PDF خرید نصیحت شعر و آکورد نصیحت PDF
۱۳۶. چشمون تو       PDF خرید چشمون تو شعر و آکورد چشمون تو PDF
۱۳۷. چیکه چیکه       PDF خرید چیکه چیکه شعر و آکورد چیکه چیکه PDF
۱۳۸. دل دیوونه 2       PDF خرید دل دیوونه 2 شعر و آکورد دل دیوونه 2 PDF
۱۳۹. دل من تورو میخواد       PDF خرید دل من تورو میخواد شعر و آکورد دل من تورو میخواد PDF
۱۴۰. امروز و فردا       PDF خرید امروز و فردا شعر و آکورد امروز و فردا PDF
۱۴۱. یک دلی       PDF خرید یک دلی شعر و آکورد یک دلی PDF
۱۴۲. نیایش       PDF خرید نیایش شعر و آکورد نیایش PDF
۱۴۳. قصه من       PDF خرید قصه من شعر و آکورد قصه من PDF
۱۴۴. وارث       PDF خرید وارث شعر و آکورد وارث PDF
۱۴۵. هیچ کس       PDF خرید هیچ کس شعر و آکورد هیچ کس PDF
۱۴۶. کاش بدونم       PDF خرید کاش بدونم شعر و آکورد کاش بدونم PDF
۱۴۷. مجنون       PDF خرید مجنون شعر و آکورد مجنون PDF
۱۴۸. کعبه       PDF خرید کعبه شعر و آکورد کعبه PDF
۱۴۹. من همینم       PDF خرید من همینم شعر و آکورد من همینم PDF
۱۵۰. پرستوها       PDF خرید پرستوها شعر و آکورد پرستوها PDF
۱۵۱. بهترین بهانه       PDF خرید بهترین بهانه شعر و آکورد بهترین بهانه PDF
۱۵۲. ناز نکن       PDF خرید ناز نکن شعر و آکورد ناز نکن PDF
۱۵۳. نازی جون       PDF خرید نازی جون شعر و آکورد نازی جون PDF
۱۵۴. پرنده های قفسی       PDF خرید پرنده های قفسی شعر و آکورد پرنده های قفسی PDF
۱۵۵. پریا       PDF خرید پریا شعر و آکورد پریا PDF
۱۵۶. رومئو و ژولیت       PDF خرید رومئو و ژولیت شعر و آکورد رومئو و ژولیت PDF
۱۵۷. روزهای بهانه و تشویش       PDF خرید روزهای بهانه و تشویش شعر و آکورد روزهای بهانه و تشویش PDF
۱۵۸. سال قحطی       PDF خرید سال قحطی شعر و آکورد سال قحطی PDF
۱۵۹. دهل       PDF خرید دهل شعر و آکورد دهل PDF
۱۶۰. شب عروسی       PDF خرید شب عروسی شعر و آکورد شب عروسی PDF
۱۶۱. بد اخلاق       PDF خرید بد اخلاق شعر و آکورد بد اخلاق PDF
۱۶۲. عزیز دلمی       PDF خرید عزیز دلمی شعر و آکورد عزیز دلمی PDF
۱۶۳. اگه تو بری       PDF خرید اگه تو بری شعر و آکورد اگه تو بری PDF
۱۶۴. عالم یک رنگی       PDF خرید عالم یک رنگی شعر و آکورد عالم یک رنگی PDF
۱۶۵. اشکهای یخی       PDF خرید اشکهای یخی شعر و آکورد اشکهای یخی PDF
۱۶۶. آواز بی وفایی       PDF خرید آواز بی وفایی شعر و آکورد آواز بی وفایی PDF
۱۶۷. برقص الهه ناز       PDF خرید برقص الهه ناز شعر و آکورد برقص الهه ناز PDF
۱۶۸. طفلکی       PDF خرید طفلکی شعر و آکورد طفلکی PDF
۱۶۹. دیگه رفته       PDF خرید دیگه رفته شعر و آکورد دیگه رفته PDF
۱۷۰. دختر بندری       PDF خرید دختر بندری شعر و آکورد دختر بندری PDF
۱۷۱. رازقی       PDF خرید رازقی شعر و آکورد رازقی PDF
۱۷۲. چه قشنگه عاشقی       PDF خرید چه قشنگه عاشقی شعر و آکورد چه قشنگه عاشقی PDF
۱۷۳. آفتاب لب بومه       PDF خرید آفتاب لب بومه شعر و آکورد آفتاب لب بومه PDF
۱۷۴. شمعدونی       PDF خرید شمعدونی شعر و آکورد شمعدونی PDF
۱۷۵. عالم عشق       PDF خرید عالم عشق شعر و آکورد عالم عشق PDF
۱۷۶. بنویس       PDF خرید بنویس شعر و آکورد بنویس PDF
۱۷۷. با تو بودن       PDF خرید با تو بودن شعر و آکورد با تو بودن PDF
۱۷۸. چی میشد اگه میشد       PDF خرید چی میشد اگه میشد شعر و آکورد چی میشد اگه میشد PDF
۱۷۹. آشتی       PDF خرید آشتی شعر و آکورد آشتی PDF
۱۸۰. از ماست که بر ماست       PDF خرید از ماست که بر ماست شعر و آکورد از ماست که بر ماست PDF
۱۸۱. دلواپسی       PDF خرید دلواپسی شعر و آکورد دلواپسی PDF
۱۸۲. عشقم تو هستی       PDF خرید عشقم تو هستی شعر و آکورد عشقم تو هستی PDF
۱۸۳. فراموشم نکن       PDF خرید فراموشم نکن شعر و آکورد فراموشم نکن PDF
۱۸۴. گنج طلا       PDF خرید گنج طلا شعر و آکورد گنج طلا PDF
۱۸۵. قسم       PDF خرید قسم شعر و آکورد قسم PDF
۱۸۶. حدیث مهربونی       PDF خرید حدیث مهربونی شعر و آکورد حدیث مهربونی PDF
۱۸۷. کاشکی دوست نداشتم       PDF خرید کاشکی دوست نداشتم شعر و آکورد کاشکی دوست نداشتم PDF
۱۸۸. مخور غم گذشته       PDF خرید مخور غم گذشته شعر و آکورد مخور غم گذشته PDF
۱۸۹. مام وطن       PDF خرید مام وطن شعر و آکورد مام وطن PDF
۱۹۰. نفرین       PDF خرید نفرین شعر و آکورد نفرین PDF
۱۹۱. نیستی       PDF خرید نیستی شعر و آکورد نیستی PDF
۱۹۲. نامزد       PDF خرید نامزد شعر و آکورد نامزد PDF
۱۹۳. اون کوچه       PDF خرید اون کوچه شعر و آکورد اون کوچه PDF
۱۹۴. سفر       PDF خرید سفر شعر و آکورد سفر PDF
۱۹۵. سر دو راهی       PDF خرید سر دو راهی شعر و آکورد سر دو راهی PDF
۱۹۶. شیرین شیرینم       PDF خرید شیرین شیرینم شعر و آکورد شیرین شیرینم PDF
۱۹۷. طلاق       PDF خرید طلاق شعر و آکورد طلاق PDF
۱۹۸. شعر شبانه       PDF خرید شعر شبانه شعر و آکورد شعر شبانه PDF
۱۹۹. تحمل کن       PDF خرید تحمل کن شعر و آکورد تحمل کن PDF
۲۰۰. پل       PDF خرید پل شعر و آکورد پل PDF
۲۰۱. شام مهتاب       PDF خرید شام مهتاب شعر و آکورد شام مهتاب PDF
۲۰۲. سر سپرده       PDF خرید سر سپرده شعر و آکورد سر سپرده PDF
۲۰۳. ترانه بی ترانه       PDF خرید ترانه بی ترانه شعر و آکورد ترانه بی ترانه PDF
۲۰۴. گناهت را نمی بخشم       PDF خرید گناهت را نمی بخشم شعر و آکورد گناهت را نمی بخشم PDF
۲۰۵. کویر       PDF خرید کویر شعر و آکورد کویر PDF
۲۰۶. فصل پائیزی       PDF خرید فصل پائیزی شعر و آکورد فصل پائیزی PDF
۲۰۷. دختر بندر       PDF خرید دختر بندر شعر و آکورد دختر بندر PDF
۲۰۸. ندیدم بهاری       PDF خرید ندیدم بهاری شعر و آکورد ندیدم بهاری PDF
۲۰۹. میخوام یار تو باشم       PDF خرید میخوام یار تو باشم شعر و آکورد میخوام یار تو باشم PDF
۲۱۰. چه خوشگل شدی امشب       PDF خرید چه خوشگل شدی امشب شعر و آکورد چه خوشگل شدی امشب PDF
۲۱۱. خداوندا       PDF خرید خداوندا شعر و آکورد خداوندا PDF
۲۱۲. این چه عشقیست       PDF خرید این چه عشقیست شعر و آکورد این چه عشقیست PDF
۲۱۳. لعنت       PDF خرید لعنت شعر و آکورد لعنت PDF
۲۱۴. منو ببخش       PDF خرید منو ببخش شعر و آکورد منو ببخش PDF
۲۱۵. یکی بود یکی نبود       PDF خرید یکی بود یکی نبود شعر و آکورد یکی بود یکی نبود PDF
۲۱۶. سقوط       PDF خرید سقوط شعر و آکورد سقوط PDF
۲۱۷. بگو منو کم داری       PDF خرید بگو منو کم داری شعر و آکورد بگو منو کم داری PDF
۲۱۸. غم تنهائی       PDF خرید غم تنهائی شعر و آکورد غم تنهائی PDF
۲۱۹. ماهی خسته من       PDF خرید ماهی خسته من شعر و آکورد ماهی خسته من PDF
۲۲۰. قریه       PDF خرید قریه شعر و آکورد قریه PDF
۲۲۱. زندون دل       PDF خرید زندون دل شعر و آکورد زندون دل PDF
۲۲۲. مشتی ماشاالله       PDF خرید مشتی ماشاالله شعر و آکورد مشتی ماشاالله PDF
۲۲۳. پروانه من       PDF خرید پروانه من شعر و آکورد پروانه من PDF
۲۲۴. گل گلدون       PDF خرید گل گلدون شعر و آکورد گل گلدون PDF
۲۲۵. قلک چشات       PDF خرید قلک چشات شعر و آکورد قلک چشات PDF
۲۲۶. سیب       PDF خرید سیب شعر و آکورد سیب PDF
۲۲۷. شیاد       PDF خرید شیاد شعر و آکورد شیاد PDF
۲۲۸. ماه       PDF خرید ماه شعر و آکورد ماه PDF
۲۲۹. اونی که میخواستی       PDF خرید اونی که میخواستی شعر و آکورد اونی که میخواستی PDF
۲۳۰. سیمین بری       PDF خرید سیمین بری شعر و آکورد سیمین بری PDF
۲۳۱. ای ایران       PDF خرید ای ایران شعر و آکورد ای ایران PDF
۲۳۲. عروسک شکسته       PDF خرید عروسک شکسته شعر و آکورد عروسک شکسته PDF
۲۳۳. برو دیوونه       PDF خرید برو دیوونه شعر و آکورد برو دیوونه PDF
۲۳۴. تو نشنیدی صدات کردم       PDF خرید تو نشنیدی صدات کردم شعر و آکورد تو نشنیدی صدات کردم PDF
۲۳۵. کلبه ها فکر حصارن       PDF خرید کلبه ها فکر حصارن شعر و آکورد کلبه ها فکر حصارن PDF
۲۳۶. همه جا       PDF خرید همه جا شعر و آکورد همه جا PDF
۲۳۷. قوزک پا       PDF خرید قوزک پا شعر و آکورد قوزک پا PDF
۲۳۸. سوغات       PDF خرید سوغات شعر و آکورد سوغات PDF
۲۳۹. زندگی       PDF خرید زندگی شعر و آکورد زندگی PDF
۲۴۰. فریاد       PDF خرید فریاد شعر و آکورد فریاد PDF
۲۴۱. دیدار       PDF خرید دیدار شعر و آکورد دیدار PDF
۲۴۲. خودکشی       PDF خرید خودکشی شعر و آکورد خودکشی PDF
۲۴۳. خورجین       PDF خرید خورجین شعر و آکورد خورجین PDF
۲۴۴. بهار بهار       PDF خرید بهار بهار شعر و آکورد بهار بهار PDF
۲۴۵. آیریلیخ       PDF خرید آیریلیخ شعر و آکورد آیریلیخ PDF
۲۴۶. لبلر       PDF خرید لبلر شعر و آکورد لبلر PDF
۲۴۷. نرگس شیراز       PDF خرید نرگس شیراز شعر و آکورد نرگس شیراز PDF
۲۴۸. پوست شیر       PDF خرید پوست شیر شعر و آکورد پوست شیر PDF
۲۴۹. دو راهی       PDF خرید دو راهی شعر و آکورد دو راهی PDF
۲۵۰. تمنا       PDF خرید تمنا شعر و آکورد تمنا PDF
۲۵۱. جدائی       PDF خرید جدائی شعر و آکورد جدائی PDF
۲۵۲. گل سرخ       PDF خرید گل سرخ شعر و آکورد گل سرخ PDF
۲۵۳. بهار دلنشین       PDF خرید بهار دلنشین شعر و آکورد بهار دلنشین PDF
۲۵۴. آوار       PDF خرید آوار شعر و آکورد آوار PDF
۲۵۵. غربت       PDF خرید غربت شعر و آکورد غربت PDF
۲۵۶. محتاج       PDF خرید محتاج شعر و آکورد محتاج PDF
۲۵۷. بانو       PDF خرید بانو شعر و آکورد بانو PDF
۲۵۸. قبله       PDF خرید قبله شعر و آکورد قبله PDF
۲۵۹. آغوش       PDF خرید آغوش شعر و آکورد آغوش PDF
۲۶۰. ماه پیشونی       PDF خرید ماه پیشونی شعر و آکورد ماه پیشونی PDF
۲۶۱. گل یخ       PDF خرید گل یخ شعر و آکورد گل یخ PDF
۲۶۲. بغض       PDF خرید بغض شعر و آکورد بغض PDF
۲۶۳. شکایت       PDF خرید شکایت شعر و آکورد شکایت PDF
۲۶۴. ما به هم محتاجیم       PDF خرید ما به هم محتاجیم شعر و آکورد ما به هم محتاجیم PDF
۲۶۵. تقدیر       PDF خرید تقدیر شعر و آکورد تقدیر PDF
۲۶۶. صیاد       PDF خرید صیاد شعر و آکورد صیاد PDF
۲۶۷. ای دل تنها       PDF خرید ای دل تنها شعر و آکورد ای دل تنها PDF
۲۶۸. کویر 2       PDF خرید کویر 2 شعر و آکورد کویر 2 PDF
۲۶۹. شب گریه       PDF خرید شب گریه شعر و آکورد شب گریه PDF
۲۷۰. امشب در سر شوری دارم       PDF خرید امشب در سر شوری دارم شعر و آکورد امشب در سر شوری دارم PDF
۲۷۱. ای عشق       PDF خرید ای عشق شعر و آکورد ای عشق PDF
۲۷۲. جستجو       PDF خرید جستجو شعر و آکورد جستجو PDF
۲۷۳. یادم میآد       PDF خرید یادم میآد شعر و آکورد یادم میآد PDF
۲۷۴. آقام آقام       PDF خرید آقام آقام شعر و آکورد آقام آقام PDF
۲۷۵. بی بی آبی       PDF خرید بی بی آبی شعر و آکورد بی بی آبی PDF
۲۷۶. برای آخرین بار       PDF خرید برای آخرین بار شعر و آکورد برای آخرین بار PDF
۲۷۷. خاطره های مرده       PDF خرید خاطره های مرده شعر و آکورد خاطره های مرده PDF
۲۷۸. آشتی 2       PDF خرید آشتی 2 شعر و آکورد آشتی 2 PDF
۲۷۹. صدایم کن       PDF خرید صدایم کن شعر و آکورد صدایم کن PDF
۲۸۰. دو پرنده       PDF خرید دو پرنده شعر و آکورد دو پرنده PDF
۲۸۱. آلا گز       PDF خرید آلا گز شعر و آکورد آلا گز PDF
۲۸۲. سقف       PDF خرید سقف شعر و آکورد سقف PDF
۲۸۳. کویر باور       PDF خرید کویر باور شعر و آکورد کویر باور PDF
۲۸۴. همنفس       PDF خرید همنفس شعر و آکورد همنفس PDF
۲۸۵. گل بارون زده       PDF خرید گل بارون زده شعر و آکورد گل بارون زده PDF
۲۸۶. مرداب       PDF خرید مرداب شعر و آکورد مرداب PDF
۲۸۷. لب دریا       PDF خرید لب دریا شعر و آکورد لب دریا PDF
۲۸۸. چکاوک       PDF خرید چکاوک شعر و آکورد چکاوک PDF
۲۸۹. گل خزان ندیده       PDF خرید گل خزان ندیده شعر و آکورد گل خزان ندیده PDF
۲۹۰. عروسک قصه من       PDF خرید عروسک قصه من شعر و آکورد عروسک قصه من PDF
۲۹۱. کویر دل       PDF خرید کویر دل شعر و آکورد کویر دل PDF
۲۹۲. گریه کن       PDF خرید گریه کن شعر و آکورد گریه کن PDF
۲۹۳. کما       PDF خرید کما شعر و آکورد کما PDF
۲۹۴. چی بگم       PDF خرید چی بگم شعر و آکورد چی بگم PDF
۲۹۵. مخلوق       PDF خرید مخلوق شعر و آکورد مخلوق PDF
۲۹۶. آتیش بازی       PDF خرید آتیش بازی شعر و آکورد آتیش بازی PDF
۲۹۷. اولین بار       PDF خرید اولین بار شعر و آکورد اولین بار PDF
۲۹۸. دریغ       PDF خرید دریغ شعر و آکورد دریغ PDF
۲۹۹. در فکر تو بودم       PDF خرید در فکر تو بودم شعر و آکورد در فکر تو بودم PDF
۳۰۰. ماه من       PDF خرید ماه من شعر و آکورد ماه من PDF
۳۰۱. پرستوهای خسته       PDF خرید پرستوهای خسته شعر و آکورد پرستوهای خسته PDF
۳۰۲. مرا ببوس       PDF خرید مرا ببوس شعر و آکورد مرا ببوس PDF
۳۰۳. قایق کاغذی       PDF خرید قایق کاغذی شعر و آکورد قایق کاغذی PDF
۳۰۴. عاشقانه       PDF خرید عاشقانه شعر و آکورد عاشقانه PDF
۳۰۵. سربلند       PDF خرید سربلند شعر و آکورد سربلند PDF
۳۰۶. اونیکه میخواستم       PDF خرید اونیکه میخواستم شعر و آکورد اونیکه میخواستم PDF
۳۰۷. بارون 2       PDF خرید بارون 2 شعر و آکورد بارون 2 PDF
۳۰۸. شب تار       PDF خرید شب تار شعر و آکورد شب تار PDF
۳۰۹. شب یلدا       PDF خرید شب یلدا شعر و آکورد شب یلدا PDF
۳۱۰. پرواز       PDF خرید پرواز شعر و آکورد پرواز PDF
۳۱۱. سلام آخر       PDF خرید سلام آخر شعر و آکورد سلام آخر PDF
۳۱۲. بلای عاشقی       PDF خرید بلای عاشقی شعر و آکورد بلای عاشقی PDF
۳۱۳. دل دیوانه       PDF خرید دل دیوانه شعر و آکورد دل دیوانه PDF
۳۱۴. گیتار من       PDF خرید گیتار من شعر و آکورد گیتار من PDF
۳۱۵. اسب سم طلا       PDF خرید اسب سم طلا شعر و آکورد اسب سم طلا PDF
۳۱۶. بردی از یادم       PDF خرید بردی از یادم شعر و آکورد بردی از یادم PDF
۳۱۷. فاصله ها       PDF خرید فاصله ها شعر و آکورد فاصله ها PDF
۳۱۸. گل بیتا       PDF خرید گل بیتا شعر و آکورد گل بیتا PDF
۳۱۹. بدرقه       PDF خرید بدرقه شعر و آکورد بدرقه PDF
۳۲۰. احساس       PDF خرید احساس شعر و آکورد احساس PDF
۳۲۱. حاشا       PDF خرید حاشا شعر و آکورد حاشا PDF
۳۲۲. زیر چتر باران       PDF خرید زیر چتر باران شعر و آکورد زیر چتر باران PDF
۳۲۳. خالی       PDF خرید خالی شعر و آکورد خالی PDF
۳۲۴. باد و بیشه       PDF خرید باد و بیشه شعر و آکورد باد و بیشه PDF
۳۲۵. مداد رنگی       PDF خرید مداد رنگی شعر و آکورد مداد رنگی PDF
۳۲۶. یا رب مرا یاری بده       PDF خرید یا رب مرا یاری بده شعر و آکورد یا رب مرا یاری بده PDF
۳۲۷. مرد تنها       PDF خرید مرد تنها شعر و آکورد مرد تنها PDF
۳۲۸. روز اول       PDF خرید روز اول شعر و آکورد روز اول PDF
۳۲۹. برای دیدن تو       PDF خرید برای دیدن تو شعر و آکورد برای دیدن تو PDF
۳۳۰. هم غصه       PDF خرید هم غصه شعر و آکورد هم غصه PDF
۳۳۱. هدیه 2       PDF خرید هدیه 2 شعر و آکورد هدیه 2 PDF
۳۳۲. اجازه       PDF خرید اجازه شعر و آکورد اجازه PDF
۳۳۳. عسل بانو       PDF خرید عسل بانو شعر و آکورد عسل بانو PDF
۳۳۴. آخرین نامه       PDF خرید آخرین نامه شعر و آکورد آخرین نامه PDF
۳۳۵. غرقابه درد       PDF خرید غرقابه درد شعر و آکورد غرقابه درد PDF
۳۳۶. به خیالم       PDF خرید به خیالم شعر و آکورد به خیالم PDF
۳۳۷. جشن دلتنگی       PDF خرید جشن دلتنگی شعر و آکورد جشن دلتنگی PDF
۳۳۸. وطن       PDF خرید وطن شعر و آکورد وطن PDF
۳۳۹. فصل خاکستری       PDF خرید فصل خاکستری شعر و آکورد فصل خاکستری PDF
۳۴۰. سهم ما       PDF خرید سهم ما شعر و آکورد سهم ما PDF
۳۴۱. مثل تو       PDF خرید مثل تو شعر و آکورد مثل تو PDF
۳۴۲. در امتداد شب       PDF خرید در امتداد شب شعر و آکورد در امتداد شب PDF
۳۴۳. نفرین 2       PDF خرید نفرین 2 شعر و آکورد نفرین 2 PDF
۳۴۴. نقاب       PDF خرید نقاب شعر و آکورد نقاب PDF
۳۴۵. پر پرواز       PDF خرید پر پرواز شعر و آکورد پر پرواز PDF
۳۴۶. در میان گلها       PDF خرید در میان گلها شعر و آکورد در میان گلها PDF
۳۴۷. تو میتونی       PDF خرید تو میتونی شعر و آکورد تو میتونی PDF
۳۴۸. بارون 3       PDF خرید بارون 3 شعر و آکورد بارون 3 PDF
۳۴۹. جواهر       PDF خرید جواهر شعر و آکورد جواهر PDF
۳۵۰. تصور کن       PDF خرید تصور کن شعر و آکورد تصور کن PDF
۳۵۱. بین ما هر چی بوده تموم شده       PDF خرید بین ما هر چی بوده تموم شده شعر و آکورد بین ما هر چی بوده تموم شده PDF
۳۵۲. جوانی       PDF خرید جوانی شعر و آکورد جوانی PDF
۳۵۳. خواب ستاره       PDF خرید خواب ستاره شعر و آکورد خواب ستاره PDF
۳۵۴. یه شب مهتاب       PDF خرید یه شب مهتاب شعر و آکورد یه شب مهتاب PDF
۳۵۵. شازده خانوم       PDF خرید شازده خانوم شعر و آکورد شازده خانوم PDF
۳۵۶. امشب       PDF خرید امشب شعر و آکورد امشب PDF
۳۵۷. چشم انتظار       PDF خرید چشم انتظار شعر و آکورد چشم انتظار PDF
۳۵۸. دلریخته       PDF خرید دلریخته شعر و آکورد دلریخته PDF
۳۵۹. سنگ صبور       PDF خرید سنگ صبور شعر و آکورد سنگ صبور PDF
۳۶۰. بهار دلکش       PDF خرید بهار دلکش شعر و آکورد بهار دلکش PDF
۳۶۱. شبهای رفتن تو       PDF خرید شبهای رفتن تو شعر و آکورد شبهای رفتن تو PDF
۳۶۲. محبوبه شب       PDF خرید محبوبه شب شعر و آکورد محبوبه شب PDF
۳۶۳. عمرا       PDF خرید عمرا شعر و آکورد عمرا PDF
۳۶۴. شب مرد تنها       PDF خرید شب مرد تنها شعر و آکورد شب مرد تنها PDF
۳۶۵. دل من       PDF خرید دل من شعر و آکورد دل من PDF
۳۶۶. پرنده مهاجر       PDF خرید پرنده مهاجر شعر و آکورد پرنده مهاجر PDF
۳۶۷. منو محتاج کردی       PDF خرید منو محتاج کردی شعر و آکورد منو محتاج کردی PDF
۳۶۸. خسته       PDF خرید خسته شعر و آکورد خسته PDF
۳۶۹. ناب       PDF خرید ناب شعر و آکورد ناب PDF
۳۷۰. آدم فروش       PDF خرید آدم فروش شعر و آکورد آدم فروش PDF
۳۷۱. غربت من       PDF خرید غربت من شعر و آکورد غربت من PDF
۳۷۲. متاسفم       PDF خرید متاسفم شعر و آکورد متاسفم PDF
۳۷۳. من و گنجشکهای خونه       PDF خرید من و گنجشکهای خونه شعر و آکورد من و گنجشکهای خونه PDF
۳۷۴. مشکی       PDF خرید مشکی شعر و آکورد مشکی PDF
۳۷۵. بوی گندم       PDF خرید بوی گندم شعر و آکورد بوی گندم PDF
۳۷۶. با تو       PDF خرید با تو شعر و آکورد با تو PDF
۳۷۷. آدم معمولی       PDF خرید آدم معمولی شعر و آکورد آدم معمولی PDF
۳۷۸. تو ای عشق       PDF خرید تو ای عشق شعر و آکورد تو ای عشق PDF
۳۷۹. راه گم کرده       PDF خرید راه گم کرده شعر و آکورد راه گم کرده PDF
۳۸۰. نجاتم بده       PDF خرید نجاتم بده شعر و آکورد نجاتم بده PDF
۳۸۱. من امشب میمیرم       PDF خرید من امشب میمیرم شعر و آکورد من امشب میمیرم PDF
۳۸۲. خدا چرا عاشق شدم       PDF خرید خدا چرا عاشق شدم شعر و آکورد خدا چرا عاشق شدم PDF
۳۸۳. راز       PDF خرید راز شعر و آکورد راز PDF
۳۸۴. با تشکر از شما       PDF خرید با تشکر از شما شعر و آکورد با تشکر از شما PDF
۳۸۵. برام دعا کن       PDF خرید برام دعا کن شعر و آکورد برام دعا کن PDF
۳۸۶. مهربان من       PDF خرید مهربان من شعر و آکورد مهربان من PDF
۳۸۷. رسم زمونه       PDF خرید رسم زمونه شعر و آکورد رسم زمونه PDF
۳۸۸. آی ستاره       PDF خرید آی ستاره شعر و آکورد آی ستاره PDF
۳۸۹. گاهی خنده گاهی گریه       PDF خرید گاهی خنده گاهی گریه شعر و آکورد گاهی خنده گاهی گریه PDF
۳۹۰. مرا به خانه ام ببر       PDF خرید مرا به خانه ام ببر شعر و آکورد مرا به خانه ام ببر PDF
۳۹۱. سادگی       PDF خرید سادگی شعر و آکورد سادگی PDF
۳۹۲. منتظر       PDF خرید منتظر شعر و آکورد منتظر PDF
۳۹۳. پنجره       PDF خرید پنجره شعر و آکورد پنجره PDF
۳۹۴. مال تو       PDF خرید مال تو شعر و آکورد مال تو PDF
۳۹۵. دوباره       PDF خرید دوباره شعر و آکورد دوباره PDF
۳۹۶. آخر قصه       PDF خرید آخر قصه شعر و آکورد آخر قصه PDF
۳۹۷. آدم برفی       PDF خرید آدم برفی شعر و آکورد آدم برفی PDF
۳۹۸. Volare       PDF خرید Volare شعر و آکورد Volare PDF
۳۹۹. سر اومد زمستون       PDF خرید سر اومد زمستون شعر و آکورد سر اومد زمستون PDF
۴۰۰. شقایق       PDF خرید شقایق شعر و آکورد شقایق PDF
۴۰۱. تب تلخ       PDF خرید تب تلخ شعر و آکورد تب تلخ PDF
۴۰۲. ممنونم       PDF خرید ممنونم شعر و آکورد ممنونم PDF
۴۰۳. بی خداحافظ       PDF خرید بی خداحافظ شعر و آکورد بی خداحافظ PDF
۴۰۴. شاید یه فرصت دیگه       PDF خرید شاید یه فرصت دیگه شعر و آکورد شاید یه فرصت دیگه PDF
۴۰۵. سلام عاشقونه       PDF خرید سلام عاشقونه شعر و آکورد سلام عاشقونه PDF
۴۰۶. اشک من       PDF خرید اشک من شعر و آکورد اشک من PDF
۴۰۷. گل هیاهو       PDF خرید گل هیاهو شعر و آکورد گل هیاهو PDF
۴۰۸. سیاه چشمون       PDF خرید سیاه چشمون شعر و آکورد سیاه چشمون PDF
۴۰۹. گریز       PDF خرید گریز شعر و آکورد گریز PDF
۴۱۰. چرخش یک رقص       PDF خرید چرخش یک رقص شعر و آکورد چرخش یک رقص PDF
۴۱۱. دلمو بردی       PDF خرید دلمو بردی شعر و آکورد دلمو بردی PDF
۴۱۲. وایسا دنیا       PDF خرید وایسا دنیا شعر و آکورد وایسا دنیا PDF
۴۱۳. حالا باور بکنم یا نکنم       PDF خرید حالا باور بکنم یا نکنم شعر و آکورد حالا باور بکنم یا نکنم PDF
۴۱۴. مسافر       PDF خرید مسافر شعر و آکورد مسافر PDF
۴۱۵. آرزو       PDF خرید آرزو شعر و آکورد آرزو PDF
۴۱۶. ستاره       PDF خرید ستاره شعر و آکورد ستاره PDF
۴۱۷. بوی شرجی       PDF خرید بوی شرجی شعر و آکورد بوی شرجی PDF
۴۱۸. فال قهوه       PDF خرید فال قهوه شعر و آکورد فال قهوه PDF
۴۱۹. چشمای خیس من       PDF خرید چشمای خیس من شعر و آکورد چشمای خیس من PDF
۴۲۰. ناشناس       PDF خرید ناشناس شعر و آکورد ناشناس PDF
۴۲۱. بهانه 2       PDF خرید بهانه 2 شعر و آکورد بهانه 2 PDF
۴۲۲. عبور شیشه ای       PDF خرید عبور شیشه ای شعر و آکورد عبور شیشه ای PDF
۴۲۳. باهم       PDF خرید باهم شعر و آکورد باهم PDF
۴۲۴. آخرین کوکب       PDF خرید آخرین کوکب شعر و آکورد آخرین کوکب PDF
۴۲۵. گل یاس       PDF خرید گل یاس شعر و آکورد گل یاس PDF
۴۲۶. آهوی عشق       PDF خرید آهوی عشق شعر و آکورد آهوی عشق PDF
۴۲۷. قصه       PDF خرید قصه شعر و آکورد قصه PDF
۴۲۸. دیدی گفتم       PDF خرید دیدی گفتم شعر و آکورد دیدی گفتم PDF
۴۲۹. در این دنیا       PDF خرید در این دنیا شعر و آکورد در این دنیا PDF
۴۳۰. خار       PDF خرید خار شعر و آکورد خار PDF
۴۳۱. بغلم کن       PDF خرید بغلم کن شعر و آکورد بغلم کن PDF
۴۳۲. ما به هم نمی رسیم       PDF خرید ما بهم نمی رسیم شعر و آکورد ما بهم نمی رسیم PDF
۴۳۳. قدغن       PDF خرید قدغن شعر و آکورد قدغن PDF
۴۳۴. مرد تنهای شب       PDF خرید مرد تنهای شب شعر و آکورد مرد تنهای شب PDF
۴۳۵. کبوتر       PDF خرید کبوتر شعر و آکورد کبوتر PDF
۴۳۶. زمستون       PDF خرید زمستون شعر و آکورد زمستون PDF
۴۳۷. نامهربانی       PDF خرید نامهربانی شعر و آکورد نامهربانی PDF
۴۳۸. واست میمیرم       PDF خرید واست میمیرم شعر و آکورد واست میمیرم PDF
۴۳۹. فاصله ها 2       PDF خرید فاصله ها 2 شعر و آکورد فاصله ها 2 PDF
۴۴۰. میخوام برم       PDF خرید میخوام برم شعر و آکورد میخوام برم PDF
۴۴۱. وقتی رفتم       PDF خرید وقتی رفتم شعر و آکورد وقتی رفتم PDF
۴۴۲. اگه روزی تو نباشی       PDF خرید اگه روزی تو نباشی شعر و آکورد اگه روزی تو نباشی PDF
۴۴۳. بارون       PDF خرید بارون شعر و آکورد بارون PDF
۴۴۴. به خدا عاشقتم       PDF خرید عاشق شدم من شعر و آکورد عاشق شدم من PDF
۴۴۵. چیزی نگو       PDF خرید چیزی نگو شعر و آکورد چیزی نگو PDF
۴۴۶. همسفر 2       PDF خرید همسفر 2 شعر و آکورد همسفر 2 PDF
۴۴۷. قاب شیشه       PDF خرید قاب شیشه شعر و آکورد قاب شیشه PDF
۴۴۸. آشنا       PDF خرید آشنا شعر و آکورد آشنا PDF