جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهگوگوش - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2010-11-18 07:18:11

2015-01-29 20:55:39

2010-11-04 02:34:42

2010-11-04 02:40:26

آدما

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:40:19

آهوی عشق

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2012-07-10 00:19:12

2014-07-30 22:45:46

2009-11-08 17:02:43

2010-01-05 07:01:41

آیریلیخ

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2011-11-29 02:47:55

آیریلیخ

خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۵۰۰۰ تومان


2014-04-23 19:12:39

2015-02-19 17:13:53

2012-09-16 00:18:55

2010-11-04 02:16:32

2010-11-04 00:45:38

2014-08-19 23:18:14

2014-08-20 23:11:50

2015-01-31 17:47:41

2011-02-09 13:05:15

2017-04-24 01:04:56

با هم

خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۵۰۰۰ تومان


2014-05-20 22:01:54

با هم

خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۵۰۰۰ تومان


2015-03-15 21:40:21

2015-11-09 17:56:21

2013-12-12 20:27:09

2014-01-30 18:10:02

2015-05-04 22:03:21

2015-01-18 00:50:30

2015-01-18 01:22:55

2015-03-13 22:47:54

2011-03-20 15:29:00

2009-11-08 17:12:23

2014-02-14 19:19:58

باور کن

خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۵۰۰۰ تومان


2015-05-04 22:00:08

2009-11-16 14:11:25

2014-05-13 20:19:11

2015-05-04 21:01:16

2010-04-04 05:11:46

2014-04-10 23:21:57

2012-12-28 18:41:02

بهشت

خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۵۰۰۰ تومان


2013-07-13 20:47:55

بهشت

خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۵۰۰۰ تومان


2015-07-26 20:36:27

2011-02-09 11:59:39

2011-02-09 11:23:45

2012-01-24 15:04:10

پرنده

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:38:26

2009-11-19 05:34:19

پل

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:38:30

پل

خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۵۰۰۰ تومان


2014-04-13 02:27:02

2011-02-11 03:56:07

2011-02-10 13:49:47

2014-02-14 15:37:32


2014-03-28 21:41:50

2009-12-05 05:30:12

2011-03-20 15:29:54

خلوت

خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۵۰۰۰ تومان


2014-02-12 18:31:34

2009-11-08 17:08:06

2011-10-04 06:37:44

2011-02-11 01:51:12

2014-04-17 17:39:06

خورشید

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:37:50

2016-07-25 14:22:14

2016-08-08 04:51:39

در امتداد شب

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2012-01-20 15:47:52

2011-02-09 13:36:30

2009-11-19 05:53:39

2011-10-04 06:36:52

2011-02-09 05:00:47

2015-02-22 06:04:40

2009-11-19 05:46:14

دو پنجره

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:36:53

2014-04-25 21:58:43

2015-11-10 17:42:28

2011-02-09 04:43:35

2009-11-16 14:17:11

دو ماهی

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:36:51

دو ماهی

خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۵۰۰۰ تومان


2014-06-03 16:36:11

2015-11-08 02:16:24

2017-07-05 00:52:06

زپیور

خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۵۰۰۰ تومان


2014-04-10 23:48:12

2009-12-05 05:22:47

ساحل و دریا

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:38:35

2011-02-16 15:10:38

2014-04-04 23:14:45

2011-02-12 20:50:06

2016-09-04 05:56:17

2011-02-16 15:11:27

2011-02-25 03:36:45

شکایت

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2011-12-03 22:54:02

2010-09-19 19:54:19

شنهای ساحلی

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:36:51

2011-02-16 15:11:00

2011-02-17 14:21:45

طلاق

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:39:00

2015-09-20 20:07:05

2018-07-29 05:29:13

2015-03-11 18:46:59

عشق

خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۵۰۰۰ تومان


2015-03-15 19:22:31

2016-01-11 21:48:28

2009-11-19 05:39:51

2010-10-16 21:59:54

2010-10-16 22:09:44

غریب آشنا

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:37:15

2012-01-23 15:11:05

2014-05-30 16:22:00

فصل خاکستری

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2012-01-20 02:35:44

2013-01-15 14:51:11

قصه گو

خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۵۰۰۰ تومان


2014-06-26 21:16:41

2009-11-19 05:42:47

2011-04-14 13:22:02

2011-02-06 07:01:19

کمکم کن

خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۵۰۰۰ تومان


2010-10-19 04:42:50

2010-10-19 04:42:36

کمکم کن

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:37:53

2011-02-11 02:21:59

2012-07-01 19:10:29

کوه

خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۵۰۰۰ تومان


2014-04-21 18:32:46

2009-12-05 08:48:02

2011-02-10 14:10:16

کویر

خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۵۰۰۰ تومان


2014-04-17 16:15:02

کویر

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2011-12-03 23:38:59

2011-02-06 07:22:09

2012-02-02 01:59:10

2010-11-09 08:26:10

2014-06-02 23:17:09

گل بی گلدون

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:37:29

2011-02-09 14:09:56

2011-02-06 16:35:13

2017-06-17 06:44:28

2010-10-17 06:20:42

2010-10-17 06:21:08

2009-11-08 17:16:31

گهواره

خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۵۰۰۰ تومان


2014-06-03 16:29:30

2009-11-08 17:20:16

2011-02-11 02:49:10

2011-02-11 02:49:25

2010-03-28 15:42:27

2014-04-19 18:30:15

2011-12-03 23:04:48

2012-07-10 14:49:17

ماه پیشونی

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2011-12-03 22:15:35

2015-04-27 04:26:21

2015-06-07 21:34:25

2011-02-11 12:20:35

مخلوق

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2011-12-21 15:12:00

2012-03-15 18:27:19

مخلوق

خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۵۰۰۰ تومان


2014-05-13 20:54:12

2011-02-12 18:22:45

2009-11-16 13:59:43

2010-05-14 05:44:21

2010-11-04 03:13:10

2010-11-04 03:13:14

مرداب

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2011-12-14 03:36:51

2009-12-05 08:44:17

مرغ سحر

خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۵۰۰۰ تومان


2010-11-25 05:04:22

2010-11-25 05:04:36

2016-07-21 14:58:35

2014-02-17 20:32:18

معشوق

خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۵۰۰۰ تومان


2014-03-26 23:26:44

2011-02-06 15:26:39

2011-12-24 19:44:45

2014-05-13 21:03:45

2011-02-11 14:06:13

2012-01-28 00:52:24

منتظر

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2012-02-04 00:59:09

2016-11-26 23:58:52

2009-11-16 14:08:22

2011-10-04 06:38:04

2015-08-14 16:54:00

2015-08-21 13:14:54

نجاتم بده

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2012-01-31 15:38:09

2011-10-23 19:40:25

2009-12-05 05:11:44

2012-05-05 23:26:47

2014-06-02 23:27:05

نمیاد

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:38:20

2011-02-12 20:13:57

هجرت

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:37:38

2011-02-06 04:30:03

هم خونه

خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۵۰۰۰ تومان


2010-10-16 16:49:30

2010-10-16 16:49:46

2013-12-09 02:48:52

2009-11-16 14:04:23

همسفر

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:37:34

2010-11-09 05:37:08

2014-05-06 03:29:44

2012-05-05 21:34:48

هیاهو

خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۵۰۰۰ تومان


2014-05-02 03:56:36

2009-12-05 05:09:31

وقتشه

خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۵۰۰۰ تومان


2014-04-10 23:39:39

2010-11-04 00:46:32

2010-11-04 00:46:48

2011-02-10 12:30:01


متن آهنگهای گوگوش
...