جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهعارف - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2012-12-02 16:11:18

آرامش

خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۵۰۰۰ تومان


2015-02-03 21:19:46

آواز بی وفایی

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:35:36

ای خدا

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2012-03-02 14:58:40

2012-02-16 13:53:11

ای خدا

خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۵۰۰۰ تومان


2015-11-20 14:03:57

2014-11-09 21:58:07

2014-10-27 23:45:26

باغ بارون زده

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:35:36

2010-09-19 13:53:12

2010-09-19 13:53:26

بهترین بهانه

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:38:13

2011-03-20 18:25:34

2014-06-11 21:55:05

2015-03-02 02:53:01

چشمون تو

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:35:52

2011-03-24 13:11:03

خواب ستاره

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2012-01-25 01:06:12

2013-12-05 20:37:13

2009-11-16 14:15:28

2010-04-04 05:02:10

2010-11-04 03:09:22

2010-11-04 03:09:28

دریاچه نور

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:36:36

2013-07-13 20:47:55

2010-03-28 16:32:56

2015-11-08 02:41:38

2011-10-04 06:38:34

2009-11-19 05:47:55

2010-10-15 04:30:46

سلطان قلبها

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:38:57

2011-03-27 14:11:41

2011-05-03 13:07:18

2011-04-14 22:56:46

2008-02-05 05:53:56

2014-04-09 23:20:22

شنبه ها

خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۵۰۰۰ تومان


2014-04-10 23:36:54

2015-01-19 02:28:33

2015-01-23 23:35:51

2015-01-18 02:33:06

2015-01-21 19:12:44

2016-07-22 05:56:03

2011-03-25 14:01:39

2014-07-01 18:39:47

عشق

خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۵۰۰۰ تومان


2014-07-11 20:50:40

عشق

خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۵۰۰۰ تومان


2015-11-20 21:31:32

2009-11-08 17:14:47

2010-10-15 04:44:14

2014-06-10 20:33:54

قصر صدف

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:37:18

2011-03-24 13:18:37

2014-05-02 04:00:53

2014-05-07 19:17:30

2011-11-26 21:56:38

کوچولو

خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۵۰۰۰ تومان


2014-05-27 22:17:11

2016-09-04 06:14:31

2013-07-06 16:43:27

2014-04-10 23:31:39

2011-10-04 06:39:11

2015-05-29 17:51:09

2010-11-04 05:25:15

2014-04-21 18:38:46

2012-01-27 15:35:50

2018-02-20 07:27:42

نا مهربان

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:38:12

2009-12-05 05:15:19

نصیحت

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:35:48

نصیحت

خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۵۰۰۰ تومان


2014-04-17 16:21:52

2011-03-07 03:51:18

2013-06-09 19:45:41

2014-04-12 15:15:54

2014-09-01 03:04:52

2014-09-08 21:54:05

نور امید

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:38:23

یار کی بودی

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:35:31


متن آهنگهای عارف
...