هنرمند شماره 24

ترانه های - هنرمند شماره 24

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید ترانه/MP3 خرید نت/PDF
1. . آینه ها آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
2. . آینه ها آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
3. . آینه ها آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
4. . اون منم آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۲۰۰۰ تومان
5. . اون منم
6. . ای عشق آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
7. . ای عشق آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
8. . باران آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
9. . باغ بی برگی آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
10. . باغ بی برگی آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
11. . باغ بی برگی 2 آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
12. . برای دیدن تو
13. . برج آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
14. . برج آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
15. . بنویس آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۲۰۰۰ تومان
16. . بوی موهات زیر بارون آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۲۰۰۰ تومان
17. . بوی موهات زیر بارون آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۲۰۰۰ تومان
18. . بیا بنویسیم آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
19. . تو را نگاه میکنم آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
20. . جواب آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
21. . جواب آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
22. . چشم من آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
23. . چشم من آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۲۰۰۰ تومان
24. . چشم من آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
25. . چشم من 2 آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
26. . چه باید کرد آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۲۰۰۰ تومان
27. . حالا خیلی دیره آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۲۰۰۰ تومان
28. . خالق
29. . خانم گل آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۲۰۰۰ تومان
30. . خواب میبینم
31. . خیلی دیره آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
32. . دستهای تو آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
33. . دستهای تو آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۲۰۰۰ تومان
34. . دستهای تو آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۲۰۰۰ تومان
35. . دستهای تو آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
36. . دلبر آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۲۰۰۰ تومان
37. . دلبر آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
38. . دلبر آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
39. . دنیا وفا نداره آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۲۰۰۰ تومان
40. . دنیا وفا نداره آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
41. . دو پنجره آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
42. . دو پنجره آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
43. . دو پنجره 2 آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
44. . ساقی آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
45. . ساقی آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
46. . سال 2000 آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۲۰۰۰ تومان
47. . سفر آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
48. . سوته دلان آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۲۰۰۰ تومان
49. . سوغات آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
50. . سوغات آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۲۰۰۰ تومان
51. . سوغات آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۲۰۰۰ تومان
52. . سوغات آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
53. . شب آخر آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
54. . شب آخر آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
55. . شب شیشه ای آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۲۰۰۰ تومان
56. . صدای پا آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۲۰۰۰ تومان
57. . طلاق آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۲۰۰۰ تومان
58. . طلاق آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
59. . عروسک آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
60. . عروسک آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
61. . عسل آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۲۰۰۰ تومان
62. . عسل آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
63. . عسل 2 آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
64. . عسل 4 آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
65. . قسمت آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
66. . کوه آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۲۰۰۰ تومان
67. . کوه آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
68. . کوه آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
69. . کویر آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
70. . کویر آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۲۰۰۰ تومان
71. . کویر آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
72. . گریز آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
73. . گریز آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
74. . گل پونه آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۲۰۰۰ تومان
75. . گنجشکها آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۲۰۰۰ تومان
76. . گنجشکها آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۲۰۰۰ تومان
77. . لحظه بیداری آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
78. . لحظه بیداری آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
79. . محتاج آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
80. . مرحم آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۲۰۰۰ تومان
81. . مرداب آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
82. . مرداب آهنگ ۲۰۰۰ تومان
83. . مرداب آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۲۰۰۰ تومان
84. . مرداب آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۲۰۰۰ تومان
85. . من میخوام مثل تو باشم
86. . منزل به منزل آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۲۰۰۰ تومان
87. . منو ببخش عزیزم آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
88. . منو گنجشکهای خونه آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
89. . نیاز آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
90. . هزار و یک شب آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
91. . هزار و یک شب آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان


آکورد - هنرمند شماره 24

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید آکورد/PDF
اهل کدوم دیاری - آکورد آکورد ۱۰۰۰ تومان
ای عشق - آکورد آکورد ۱۰۰۰ تومان
باغ بارون زده - آکورد آکورد ۱۰۰۰ تومان
برای دیدن تو - آکورد آکورد ۱۰۰۰ تومان
برج - آکورد آکورد ۱۰۰۰ تومان
بهانه - آکورد آکورد ۱۰۰۰ تومان
بوی موهات زیر بارون - آکورد آکورد ۱۰۰۰ تومان
تو را نگاه میکنم - آکورد آکورد ۱۰۰۰ تومان
تو را نگاه میکنم 2 - آکورد آکورد ۱۰۰۰ تومان
جستجو - آکورد آکورد ۱۰۰۰ تومان
چشم من - آکورد آکورد ۱۰۰۰ تومان
دستهای تو - آکورد آکورد ۱۰۰۰ تومان
دنیا وفا نداره - آکورد آکورد ۱۰۰۰ تومان
دو پنجره - آکورد آکورد ۱۰۰۰ تومان
روز اول - آکورد آکورد ۱۰۰۰ تومان
ستاره دنباله دار - آکورد آکورد ۱۰۰۰ تومان
سوغات - آکورد آکورد ۱۰۰۰ تومان
شانه هایت - آکورد آکورد ۱۰۰۰ تومان
شقایق - آکورد آکورد ۱۰۰۰ تومان
صدای بارون - آکورد آکورد ۱۰۰۰ تومان
طلاق - آکورد آکورد ۱۰۰۰ تومان
عسل - آکورد آکورد ۱۰۰۰ تومان
عشق من - آکورد آکورد ۱۰۰۰ تومان
قسمت - آکورد آکورد ۱۰۰۰ تومان
کویر 2 - آکورد آکورد ۱۰۰۰ تومان
کویر دل - آکورد آکورد ۱۰۰۰ تومان
گریز - آکورد آکورد ۱۰۰۰ تومان
ما به هم محتاجیم - آکورد آکورد ۱۰۰۰ تومان
ما به هم نمی رسیم - آکورد آکورد ۱۰۰۰ تومان
محتاج - آکورد آکورد ۱۰۰۰ تومان
مرداب - آکورد آکورد ۱۰۰۰ تومان
من و گنجشکهای خونه - آکورد آکورد ۱۰۰۰ تومان


متن آهنگهای هنرمند شماره 24

  متن ترانه خط اول آهنگ
آبی آبی آبی مهتابی
آشفته بازار یکی با خنده آمد از پس راه
آهای مردم دنیا آهای مردم دنیا
آینه رو می کنم به آینه
آینه دل من آئینه ست
آینه ها می‌بینم صورتمو تو آینه،
اتل متل اتل متل توتوله هنوز گل گلوله
اتل متل اتل متل توتوله هنوز گل گلوله
انتظار انتظار تو فقط مال منه
اهل کدوم دیاری - دلبر تو ای بال و پر من
اون منم - بغض اون که هر چی ابر دنیاس
ای عشق - عشق عشق به شکل پرواز پرندست
ایران در زیر باران گلوله های داغ
باران باران تویی عطر تو در شبم خوش است
باغ بارون زده من از صدای گریه تو
باغ بی برگی از تو که حرف می زنم به یاد تو هرچی می گم ترانه می شه
بت توی بهت چشم من
بچه های ایران بچه ها این نقشه جغرافیاست
بچه های ایران بچه ها این نقشه جغرافیاست
برای دیدن تو هنوزم یار تنهایم، به دیدار تو می آیم، باز می آیم
برج زیر این گنبد نیلی ، زیر این چرخ کبود
بگو ای یار بگو بگو ای یار بگو ای وفادار بگو
بنویس تو که دستت به نوشتن آشناست
به بچه هامون چی بگیم به بچه های تو و من
بهانه - ای قبله من ای قبله من خاک در خانه تو
بوی موهات زیر بارون - صدای بارون بوی موهات زیر بارون
بیا بنویسیم بیا بنویسیم روی خاک، رو درخت، رو پر پرنده، رو ابرا
تشنه مثل من کسی تو عشق فنا نمیشه
تقویم تاریخ مرگ و ماتم است
تکیه بر باد سهم من بوسه گل نیست
تلنگر نه زمین خاک قدیمی نه هوا همون هواست
تو را نگاه میکنم تورا نگاه می‌کنم که خفته‌ای کنار من
تولدت مبارک چو گلها سراپا نشاط و شوری
جستجو من برای زنده بودن
جواب در جواب نامه ی تو
چشم من چشم من بيا منو ياری بکن
چه باید کرد من می خوام مثل تو باشم ، چه باید کرد
حادثه گفتم تو چرا دور تر از خواب و سرابی
حالا خیلی دیره وقتی من می گم نمی خوام تو بمونی
خاک خسته ای زمین خشک و تشنه ای که در تو ریشه دارم
خالق ای خالق هر قصه من این منو این تو
خانم گل خانم گل آی خانم گل برام سخته تحمل
خسته ام محبس خویشتن منم از این حصار خسته‌ام
خواب من هنوز خواب میبینم که دوره دوره ی وفاست
دریچه یك دریچه برای رفتن
دریغ به دادم برس ای اشک دلم خیلی گرفته
دستهای تو ای که بی تو خودمو تک و تنها میبینم
دشمن من خراب دل خویشم نه خراب کس دیگر
دلبر تو ای بال و پر من
دلتنگی تو نیستی و صدای تو
دنیا وفا نداره پشت دروازه چشمات همیشه حرف منه
دو پنجره توی یک دیوار سنگی
روز اول گفتی ازعشقم حذرکن چه بد کردم نکردم
سادگی مرا ببخش سادگی مرا ببخش که خویش را تو خوانده ام
ساقی سلام من به تو یار قدیمی
سال 2000 سال سقوط سال فرار
ستاره بازی وقتی یادت همه جا خاطره سازی میکنه
ستاره دنباله دار تو آسمون زندگیم ستاره بوده بی شمار
سفر تو ای تنهای معصومم
سهم من توی این دنیای بی حاصل بودن
سوته دلان - خواب من هنوز خواب میبینم که دوره دوره ی وفاست
سوغات - سوغاتی وقتی میای صدای پات از همه جاده ها میاد
سیمرغ هزاران بار ما را سوخت
شانه هایت سر به روی شانه های مهربانت میگذارم
شب آخر سکوتت را ندانستم
شب شیشه ای ما به هم محتاجیم
شطرنج از پس پرده نگاه کن مثل شطرنج زمونه
شقایق دلم مثل دلت خونه شقایق
شوق مدرسه رنگ چشمات مرکبه ، مرکب مشق های من
صدای پا - کیه کیه پشت دیوار دلم یه صدای پا میاد
صدای گریه بغض پائیزی ابرم بغض یک غروب غمناک
طاقت طاقت من طاقت دل طاقت سنگ است
طلاق بشنو همسفر من
ظالم اسم تو، گل
عروسک می شد از بودن تو عالمی ترانه ساخت
عسل میام از شهر عشق و کوله بار من غزل
عشق من عشق من، منو صدا کن، منو از خودم رها کن
غزل انگار با من از همه کس آشناتری
قسمت - عادت هرگز نخواستم که تو رو با کسی قسمت بکنم
قلندر در به در همیشگی
کوچ اگر یک شب تو را در خواب بینم ، به دریا نقشی از مهتاب بینم
کولی شب من پنجره ای بی فردا
کوه تو اون کوه بلندی که سرتا پا غروره
کویر من کویرم ای خدا با حسرت یک قطره آب
کویر دل رفتی و بی تو دلم پر درده
گرفتار گرفتارم گرفتارم
گریز به تو از تو می نویسم
گریز به تو از تو می نویسم
گل پونه گل پونه گل پونه
گل من گل من گوهر من کاش اینجا بودی
گلایه برای گفتن من ، شعر هم به گل مانده
لا لا لا گل زیره لالا لالا گل زیره ، بابات دست هاش به زنجیره
لحظه بیداری عشق لالایی بارون تو شباست
ما به هم نمی رسیم ما به هم نمی رسیم
ماهی دلتنگ همزبون خوب من یه ماهی قشنگ بود
محتاج امروز که محتاج توام جای تو خالیست
مرا دریاب سکوت از هر طرف جاری هوای خانه تاریک است
مرحم زخمی تر از همیشه از درد دل سپردن
مرداب میون یه دشت لخت
مستی مستی ام درد منو دیگه دوا نمیکنه
مصلوب به صلیب صدا مصلوبم ای دوست
مطرب آه ای صدای خسته
من و گنجشکهای خونه ای چراغ هر بهانه
منزل به منزل به دنبال توام منزل به منزل
منو ببخش منو ببخش عزیزم که از تو می گریزم
ناجی شرق من تو را می بینم استخوانی بر پوست
نازنین ای نازنین ای نازنین در آینه ما را ببین
نجات نجات من بدست توست
نجوا ای غم مقدس عشق ، درد عاشقانه ی من
نیاز هر گوشه ی این حهان تو را میجویم
هزار و یک شب اگرچه جای دل دریای خون در سینه دارم
همخونه از من نپرس خونه م کجاس
همزاد عشق لالایی بارون تو شباست
همشهری همشهری همشهری
وارث همه ما وارثیم وارث عذاب عشق
یک شبه با یاد عزیزانم
یک شبه با یاد عزیزانم
یکی از اونور شبای خیس از اونور پنجره ها