هنرمند شماره 24

ترانه های - هنرمند شماره 24

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید ترانه/MP3 خرید نت/PDF
1. . آینه ها ترانه ترانه دانلودی آینه ها اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان نت نت دانلودی آینه ها اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان
2. . آینه ها ترانه ترانه دانلودی آینه ها اضافه شود به سبد خرید : قیمت 1000 تومان نت نت دانلودی آینه ها اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان
3. . اون منم ترانه ترانه دانلودی اون منم اضافه شود به سبد خرید : قیمت 1000 تومان نت نت دانلودی اون منم اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
4. . اون منم
5. . ای عشق ترانه ترانه دانلودی ای عشق اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان نت نت دانلودی ای عشق اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان
6. . باغ بی برگی
7. . برای دیدن تو
8. . برج ترانه ترانه دانلودی برج اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان نت نت دانلودی برج اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان
9. . برج ترانه ترانه دانلودی برج اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان نت نت دانلودی برج اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان
10. . بنویس ترانه ترانه دانلودی بنویس اضافه شود به سبد خرید : قیمت 1000 تومان نت نت دانلودی بنویس اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
11. . بوی موهات زیر بارون ترانه ترانه دانلودی بوی موهات زیر بارون اضافه شود به سبد خرید : قیمت 1000 تومان نت نت دانلودی بوی موهات زیر بارون اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
12. . بوی موهات زیر بارون ترانه ترانه دانلودی بوی موهات زیر بارون اضافه شود به سبد خرید : قیمت 1000 تومان نت نت دانلودی بوی موهات زیر بارون اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
13. . تو را نگاه میکنم ترانه ترانه دانلودی تو را نگاه میکنم اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان نت نت دانلودی تو را نگاه میکنم اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان
14. . چشم من ترانه ترانه دانلودی چشم من اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان نت نت دانلودی چشم من اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان
15. . چشم من ترانه ترانه دانلودی چشم من اضافه شود به سبد خرید : قیمت 1000 تومان نت نت دانلودی چشم من اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
16. . چه باید کرد ترانه ترانه دانلودی چه باید کرد اضافه شود به سبد خرید : قیمت 1000 تومان نت نت دانلودی چه باید کرد اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
17. . حالا خیلی دیره ترانه ترانه دانلودی حالا خیلی دیره اضافه شود به سبد خرید : قیمت 1000 تومان نت نت دانلودی حالا خیلی دیره اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
18. . خالق
19. . خانم گل ترانه ترانه دانلودی خانم گل اضافه شود به سبد خرید : قیمت 1000 تومان نت نت دانلودی خانم گل اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
20. . خواب میبینم
21. . خیلی دیره ترانه ترانه دانلودی خیلی دیره اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان نت نت دانلودی خیلی دیره اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان
22. . دستهای تو ترانه ترانه دانلودی دستهای تو اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان نت نت دانلودی دستهای تو اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان
23. . دستهای تو ترانه ترانه دانلودی دستهای تو اضافه شود به سبد خرید : قیمت 1000 تومان نت نت دانلودی دستهای تو اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
24. . دستهای تو ترانه ترانه دانلودی دستهای تو اضافه شود به سبد خرید : قیمت 1000 تومان نت نت دانلودی دستهای تو اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
25. . دستهای تو ترانه ترانه دانلودی دستهای تو اضافه شود به سبد خرید : قیمت 1000 تومان نت نت دانلودی دستهای تو اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان
26. . دلبر ترانه ترانه دانلودی دلبر اضافه شود به سبد خرید : قیمت 1000 تومان نت نت دانلودی دلبر اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
27. . دلبر
28. . دو پنجره ترانه ترانه دانلودی دو پنجره اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان نت نت دانلودی دو پنجره اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان
29. . ساقی
30. . سال 2000 ترانه ترانه دانلودی سال 2000 اضافه شود به سبد خرید : قیمت 1000 تومان نت نت دانلودی سال 2000 اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
31. . سوته دلان ترانه ترانه دانلودی سوته دلان اضافه شود به سبد خرید : قیمت 1000 تومان نت نت دانلودی سوته دلان اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
32. . سوغات ترانه ترانه دانلودی سوغات اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان نت نت دانلودی سوغات اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان
33. . سوغات ترانه ترانه دانلودی سوغات اضافه شود به سبد خرید : قیمت 1000 تومان نت نت دانلودی سوغات اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
34. . سوغات ترانه ترانه دانلودی سوغات اضافه شود به سبد خرید : قیمت 1000 تومان نت نت دانلودی سوغات اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
35. . سوغات ترانه ترانه دانلودی سوغات اضافه شود به سبد خرید : قیمت 1000 تومان نت نت دانلودی سوغات اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان
36. . شب شیشه ای ترانه ترانه دانلودی شب شیشه ای اضافه شود به سبد خرید : قیمت 1000 تومان نت نت دانلودی شب شیشه ای اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
37. . صدای پا ترانه ترانه دانلودی صدای پا اضافه شود به سبد خرید : قیمت 1000 تومان نت نت دانلودی صدای پا اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
38. . طلاق ترانه ترانه دانلودی طلاق اضافه شود به سبد خرید : قیمت 1000 تومان نت نت دانلودی طلاق اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
39. . عروسک ترانه ترانه دانلودی عروسک اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان نت نت دانلودی عروسک اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان
40. . عسل ترانه ترانه دانلودی عسل اضافه شود به سبد خرید : قیمت 1000 تومان نت نت دانلودی عسل اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
41. . عسل ترانه ترانه دانلودی عسل اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان نت نت دانلودی عسل اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان
42. . کوه ترانه ترانه دانلودی کوه اضافه شود به سبد خرید : قیمت 1000 تومان نت نت دانلودی کوه اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
43. . کوه ترانه ترانه دانلودی کوه اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان نت نت دانلودی کوه اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان
44. . کوه ترانه ترانه دانلودی کوه اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان نت نت دانلودی کوه اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان
45. . کویر ترانه ترانه دانلودی کویر اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان نت نت دانلودی کویر اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان
46. . کویر ترانه ترانه دانلودی کویر اضافه شود به سبد خرید : قیمت 1000 تومان نت نت دانلودی کویر اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
47. . کویر ترانه ترانه دانلودی کویر اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان نت نت دانلودی کویر اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان
48. . گریز ترانه ترانه دانلودی گریز اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان نت نت دانلودی گریز اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان
49. . گریز ترانه ترانه دانلودی گریز اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان نت نت دانلودی گریز اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان
50. . گل پونه ترانه ترانه دانلودی گل پونه اضافه شود به سبد خرید : قیمت 1000 تومان نت نت دانلودی گل پونه اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
51. . گنجشکها ترانه ترانه دانلودی گنجشکها اضافه شود به سبد خرید : قیمت 1000 تومان نت نت دانلودی گنجشکها اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
52. . گنجشکها ترانه ترانه دانلودی گنجشکها اضافه شود به سبد خرید : قیمت 1000 تومان نت نت دانلودی گنجشکها اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
53. . لحظه بیداری ترانه ترانه دانلودی لحظه بیداری اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان نت نت دانلودی لحظه بیداری اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان
54. . لحظه بیداری ترانه ترانه دانلودی لحظه بیداری اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان نت نت دانلودی لحظه بیداری اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان
55. . محتاج ترانه ترانه دانلودی محتاج اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان نت نت دانلودی محتاج اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان
56. . مرحم ترانه ترانه دانلودی مرحم اضافه شود به سبد خرید : قیمت 1000 تومان نت نت دانلودی مرحم اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
57. . مرداب ترانه ترانه دانلودی مرداب اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان نت نت دانلودی مرداب اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان
58. . مرداب ترانه ترانه دانلودی مرداب اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
59. . مرداب ترانه ترانه دانلودی مرداب اضافه شود به سبد خرید : قیمت 1000 تومان نت نت دانلودی مرداب اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
60. . مرداب ترانه ترانه دانلودی مرداب اضافه شود به سبد خرید : قیمت 1000 تومان نت نت دانلودی مرداب اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
61. . من میخوام مثل تو باشم
62. . منزل به منزل ترانه ترانه دانلودی منزل به منزل اضافه شود به سبد خرید : قیمت 1000 تومان نت نت دانلودی منزل به منزل اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
63. . منو گنجشکهای خونه ترانه ترانه دانلودی منو گنجشکهای خونه اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان نت نت دانلودی منو گنجشکهای خونه اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان
64. . هزار و یک شب ترانه ترانه دانلودی هزار و یک شب اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان نت نت دانلودی هزار و یک شب اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان
65. . هزار و یک شب ترانه ترانه دانلودی هزار و یک شب اضافه شود به سبد خرید : قیمت 1000 تومان نت نت دانلودی هزار و یک شب اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان


آکورد - هنرمند شماره 24

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید آکورد/PDF
اهل کدوم دیاری - آکورد آکورد آکورد دانلودیاهل کدوم دیاری اضافه شود به سبد خرید : قیمت 1000 تومان
ای عشق - آکورد آکورد آکورد دانلودیای عشق اضافه شود به سبد خرید : قیمت 1000 تومان
باغ بارون زده - آکورد آکورد آکورد دانلودیباغ بارون زده اضافه شود به سبد خرید : قیمت 1000 تومان
برای دیدن تو - آکورد آکورد آکورد دانلودیبرای دیدن تو اضافه شود به سبد خرید : قیمت 1000 تومان
برج - آکورد آکورد آکورد دانلودیبرج اضافه شود به سبد خرید : قیمت 1000 تومان
بهانه - آکورد آکورد آکورد دانلودیبهانه اضافه شود به سبد خرید : قیمت 1000 تومان
بوی موهات زیر بارون - آکورد آکورد آکورد دانلودیبوی موهات زیر بارون اضافه شود به سبد خرید : قیمت 1000 تومان
تو را نگاه میکنم - آکورد آکورد آکورد دانلودیتو را نگاه میکنم اضافه شود به سبد خرید : قیمت 1000 تومان
تو را نگاه میکنم 2 - آکورد آکورد آکورد دانلودیتو را نگاه میکنم 2 اضافه شود به سبد خرید : قیمت 1000 تومان
جستجو - آکورد آکورد آکورد دانلودیجستجو اضافه شود به سبد خرید : قیمت 1000 تومان
چشم من - آکورد آکورد آکورد دانلودیچشم من اضافه شود به سبد خرید : قیمت 1000 تومان
دستهای تو - آکورد آکورد آکورد دانلودیدستهای تو اضافه شود به سبد خرید : قیمت 1000 تومان
دو پنجره - آکورد آکورد آکورد دانلودیدو پنجره اضافه شود به سبد خرید : قیمت 1000 تومان
روز اول - آکورد آکورد آکورد دانلودیروز اول اضافه شود به سبد خرید : قیمت 1000 تومان
ستاره دنباله دار - آکورد آکورد آکورد دانلودیستاره دنباله دار اضافه شود به سبد خرید : قیمت 1000 تومان
سوغات - آکورد آکورد آکورد دانلودیسوغات اضافه شود به سبد خرید : قیمت 1000 تومان
شانه هایت - آکورد آکورد آکورد دانلودیشانه هایت اضافه شود به سبد خرید : قیمت 1000 تومان
شقایق - آکورد آکورد آکورد دانلودیشقایق اضافه شود به سبد خرید : قیمت 1000 تومان
صدای بارون - آکورد آکورد آکورد دانلودیصدای بارون اضافه شود به سبد خرید : قیمت 1000 تومان
طلاق - آکورد آکورد آکورد دانلودیطلاق اضافه شود به سبد خرید : قیمت 1000 تومان
عسل - آکورد آکورد آکورد دانلودیعسل اضافه شود به سبد خرید : قیمت 1000 تومان
عشق من - آکورد آکورد آکورد دانلودیعشق من اضافه شود به سبد خرید : قیمت 1000 تومان
قسمت - آکورد آکورد آکورد دانلودیقسمت اضافه شود به سبد خرید : قیمت 1000 تومان
کویر 2 - آکورد آکورد آکورد دانلودیکویر 2 اضافه شود به سبد خرید : قیمت 1000 تومان
کویر دل - آکورد آکورد آکورد دانلودیکویر دل اضافه شود به سبد خرید : قیمت 1000 تومان
گریز - آکورد آکورد آکورد دانلودیگریز اضافه شود به سبد خرید : قیمت 1000 تومان
ما به هم محتاجیم - آکورد آکورد آکورد دانلودیما به هم محتاجیم اضافه شود به سبد خرید : قیمت 1000 تومان
ما به هم نمی رسیم - آکورد آکورد آکورد دانلودیما به هم نمی رسیم اضافه شود به سبد خرید : قیمت 1000 تومان
محتاج - آکورد آکورد آکورد دانلودیمحتاج اضافه شود به سبد خرید : قیمت 1000 تومان
مرداب - آکورد آکورد آکورد دانلودیمرداب اضافه شود به سبد خرید : قیمت 1000 تومان
من و گنجشکهای خونه - آکورد آکورد آکورد دانلودیمن و گنجشکهای خونه اضافه شود به سبد خرید : قیمت 1000 تومان


متن آهنگهای هنرمند شماره 24

  متن ترانه خط اول آهنگ
آبی آبی آبی مهتابی
آشفته بازار یکی با خنده آمد از پس راه
آهای مردم دنیا آهای مردم دنیا
آینه رو می کنم به آینه
آینه دل من آئینه ست
آینه ها می‌بینم صورتمو تو آینه،
اتل متل اتل متل توتوله هنوز گل گلوله
اتل متل اتل متل توتوله هنوز گل گلوله
انتظار انتظار تو فقط مال منه
اهل کدوم دیاری - دلبر تو ای بال و پر من
اون منم - بغض اون که هر چی ابر دنیاس
ای عشق - عشق عشق به شکل پرواز پرندست
ایران در زیر باران گلوله های داغ
باغ بارون زده من از صدای گریه تو
باغ بی برگی از تو که حرف می زنم به یاد تو هرچی می گم ترانه می شه
بت توی بهت چشم من
بچه های ایران بچه ها این نقشه جغرافیاست
بچه های ایران بچه ها این نقشه جغرافیاست
برای دیدن تو هنوزم یار تنهایم، به دیدار تو می آیم، باز می آیم
برج زیر این گنبد نیلی ، زیر این چرخ کبود
بگو ای یار بگو بگو ای یار بگو ای وفادار بگو
بنویس تو که دستت به نوشتن آشناست
به بچه هامون چی بگیم به بچه های تو و من
بهانه - ای قبله من ای قبله من خاک در خانه تو
بوی موهات زیر بارون - صدای بارون بوی موهات زیر بارون
بیا بنویسیم بیا بنویسیم روی خاک، رو درخت، رو پر پرنده، رو ابرا
تشنه مثل من کسی تو عشق فنا نمیشه
تقویم تاریخ مرگ و ماتم است
تکیه بر باد سهم من بوسه گل نیست
تلنگر نه زمین خاک قدیمی نه هوا همون هواست
تو را نگاه میکنم تورا نگاه می‌کنم که خفته‌ای کنار من
تولدت مبارک چو گلها سراپا نشاط و شوری
جستجو من برای زنده بودن
چشم من چشم من بيا منو ياری بکن
چه باید کرد من می خوام مثل تو باشم ، چه باید کرد
حادثه گفتم تو چرا دور تر از خواب و سرابی
حالا خیلی دیره وقتی من می گم نمی خوام تو بمونی
خاک خسته ای زمین خشک و تشنه ای که در تو ریشه دارم
خالق ای خالق هر قصه من این منو این تو
خانم گل خانم گل آی خانم گل برام سخته تحمل
خسته ام محبس خویشتن منم از این حصار خسته‌ام
خواب من هنوز خواب میبینم که دوره دوره ی وفاست
دریچه یك دریچه برای رفتن
دریغ به دادم برس ای اشک دلم خیلی گرفته
دستهای تو ای که بی تو خودمو تک و تنها میبینم
دشمن من خراب دل خویشم نه خراب کس دیگر
دلبر تو ای بال و پر من
دلتنگی تو نیستی و صدای تو
دو پنجره توی یک دیوار سنگی
روز اول گفتی ازعشقم حذرکن چه بد کردم نکردم
سادگی مرا ببخش سادگی مرا ببخش که خویش را تو خوانده ام
ساقی سلام من به تو یار قدیمی
سال 2000 سال سقوط سال فرار
ستاره بازی وقتی یادت همه جا خاطره سازی میکنه
ستاره دنباله دار تو آسمون زندگیم ستاره بوده بی شمار
سهم من توی این دنیای بی حاصل بودن
سوته دلان - خواب من هنوز خواب میبینم که دوره دوره ی وفاست
سوغات - سوغاتی وقتی میای صدای پات از همه جاده ها میاد
سیمرغ هزاران بار ما را سوخت
شانه هایت سر به روی شانه های مهربانت میگذارم
شب شیشه ای ما به هم محتاجیم
شطرنج از پس پرده نگاه کن مثل شطرنج زمونه
شقایق دلم مثل دلت خونه شقایق
شوق مدرسه رنگ چشمات مرکبه ، مرکب مشق های من
صدای پا - کیه کیه پشت دیوار دلم یه صدای پا میاد
صدای گریه بغض پائیزی ابرم بغض یک غروب غمناک
طاقت طاقت من طاقت دل طاقت سنگ است
طلاق بشنو همسفر من
ظالم اسم تو، گل
عروسک می شد از بودن تو عالمی ترانه ساخت
عسل میام از شهر عشق و کوله بار من غزل
عشق من عشق من، منو صدا کن، منو از خودم رها کن
غزل انگار با من از همه کس آشناتری
قسمت - عادت هرگز نخواستم که تو رو با کسی قسمت بکنم
قلندر در به در همیشگی
کوچ اگر یک شب تو را در خواب بینم ، به دریا نقشی از مهتاب بینم
کولی شب من پنجره ای بی فردا
کوه تو اون کوه بلندی که سرتا پا غروره
کویر من کویرم ای خدا با حسرت یک قطره آب
کویر دل رفتی و بی تو دلم پر درده
گرفتار گرفتارم گرفتارم
گریز به تو از تو می نویسم
گریز به تو از تو می نویسم
گل پونه گل پونه گل پونه
گل من گل من گوهر من کاش اینجا بودی
گلایه برای گفتن من ، شعر هم به گل مانده
لا لا لا گل زیره لالا لالا گل زیره ، بابات دست هاش به زنجیره
لحظه بیداری عشق لالایی بارون تو شباست
ما به هم نمی رسیم ما به هم نمی رسیم
ماهی دلتنگ همزبون خوب من یه ماهی قشنگ بود
محتاج امروز که محتاج توام جای تو خالیست
مرا دریاب سکوت از هر طرف جاری هوای خانه تاریک است
مرحم زخمی تر از همیشه از درد دل سپردن
مرداب میون یه دشت لخت
مستی مستی ام درد منو دیگه دوا نمیکنه
مصلوب به صلیب صدا مصلوبم ای دوست
مطرب آه ای صدای خسته
من و گنجشکهای خونه ای چراغ هر بهانه
منزل به منزل به دنبال توام منزل به منزل
ناجی شرق من تو را می بینم استخوانی بر پوست
نازنین ای نازنین ای نازنین در آینه ما را ببین
نجات نجات من بدست توست
نجوا ای غم مقدس عشق ، درد عاشقانه ی من
هزار و یک شب اگرچه جای دل دریای خون در سینه دارم
همخونه از من نپرس خونه م کجاس
همزاد عشق لالایی بارون تو شباست
همشهری همشهری همشهری
وارث همه ما وارثیم وارث عذاب عشق
یک شبه با یاد عزیزانم
یک شبه با یاد عزیزانم
یکی از اونور شبای خیس از اونور پنجره ها

  Single Track MP3/PDF Purchase