جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهفریبرز لاچینی

فریبرز لاچینی

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید ترانه/MP3 خرید نت/PDF
1. . آبی آهنگ ۲۰۰۰ تومان
2. . آبی دریا آهنگ ۲۰۰۰ تومان
3. . آثار باران آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
4. . آخرین نامه آهنگ ۲۰۰۰ تومان
5. . آدم ربائی آهنگ ۲۰۰۰ تومان
6. . آرایش آهنگ ۲۰۰۰ تومان
7. . آره میتونی آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
8. . آسمان آبی آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
9. . آسمان آبی آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
10. . آشوب برگ بود پائیز بود آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
11. . آشوب برگ بود پائیز بود آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
12. . آغازی جدید آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
13. . آغازی جدید آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
14. . آغوش آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
15. . آفتاب مهتاب آهنگ ۲۰۰۰ تومان
16. . آفتابی آهنگ ۲۰۰۰ تومان
17. . آقا خرسه آهنگ ۲۰۰۰ تومان
18. . آقا فیله آهنگ ۲۰۰۰ تومان
19. . آقا موشه آهنگ ۲۰۰۰ تومان
20. . آنچه باید می بود آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
21. . آنچه باید می بود آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
22. . آنسوی امواج آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
23. . آنسوی امواج آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
24. . آوای اندوه آهنگ ۲۰۰۰ تومان
25. . آیدا آهنگ ۲۰۰۰ تومان
26. . آیدا آهنگ ۲۰۰۰ تومان
27. . آینه آهنگ ۲۰۰۰ تومان
28. . ابر سرگردون آهنگ ۲۰۰۰ تومان
29. . ابر سرگردون آهنگ ۲۰۰۰ تومان
30. . اتل متل توتوله آهنگ ۲۰۰۰۰ تومان
31. . اجاق سرد آهنگ ۲۰۰۰ تومان
32. . ادعا نکردم آهنگ ۲۰۰۰ تومان
33. . ارکیده های آبی آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
34. . ارکیده های آبی آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
35. . از ته قلب صدایت میکنم آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
36. . از خودم بدم میاد آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
37. . از خودم بدم میاد آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
38. . از دور آهنگ ۲۰۰۰ تومان
39. . اسب سفید آهنگ ۲۰۰۰ تومان
40. . اسرار و رویاها آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
41. . اشتباهاتم آهنگ ۲۰۰۰ تومان
42. . افسوس آهنگ ۲۰۰۰ تومان
43. . افسون آهنگ ۲۰۰۰ تومان
44. . امتحان آهنگ ۲۰۰۰ تومان
اونی که می خواستی - آکورد آکورد ۱۰۰۰ تومان
46. . اونی که میخواستی آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
اونی که میخواستی - آکورد آکورد ۱۰۰۰ تومان
48. . اونی که میخواستی آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
49. . با من بمون آهنگ ۲۰۰۰ تومان
50. . با من بمون آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
51. . با من بمون آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
52. . باج عشق آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
53. . باج عشق آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
54. . باج عشق - ستار آهنگ ۲۰۰۰ تومان
55. . باج عشق 2 آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
56. . باد آهنگ ۲۰۰۰ تومان
57. . باد آهنگ ۲۰۰۰ تومان
58. . باد آمد آهنگ ۲۰۰۰ تومان
59. . باران آهنگ ۲۰۰۰ تومان
60. . باران آهنگ ۲۰۰۰ تومان
61. . بارون آهنگ ۲۰۰۰ تومان
62. . بارون - سیمین قدیری آهنگ ۲۰۰۰ تومان
63. . باریک راه آهنگ ۲۰۰۰ تومان
64. . بازی صداها آهنگ ۲۰۰۰ تومان
65. . بازی صداها آهنگ ۲۰۰۰ تومان
66. . بالرینای غمگین آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
67. . بالرینای غمگین آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
68. . بخواب آهنگ ۲۰۰۰ تومان
69. . بدنبالم بیا آهنگ ۲۰۰۰ تومان
70. . بر باد آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
71. . بر سر قایقش آهنگ ۲۰۰۰ تومان
72. . بر گوشه آسمان برگها بودند آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
73. . بر گوشه آسمان برگها بودند آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
74. . بر گوشه آسمان برگها بودند آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
75. . برباد آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
76. . برف می آید آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
77. . برف می آید آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
78. . برق آهنگ ۲۰۰۰ تومان
79. . برگ تنها آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
80. . برگ ریزان آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
81. . برگها آشفته به سوی دریا رفتند آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
82. . برگها آشفته به سوی دریا رفتند آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
83. . برگهای پائیز به سوی زمستان رفتند آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
84. . برگهای پائیز به سوی زمستان رفتند آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
85. . برگهای نور آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
86. . بز بز قندی آهنگ ۲۰۰۰۰ تومان
87. . بزغاله آهنگ ۲۰۰۰ تومان
88. . بزغاله آهنگ ۲۰۰۰ تومان
89. . به باغ همسفران آهنگ ۲۰۰۰ تومان
90. . به دل همیشه دریات آهنگ ۲۰۰۰ تومان
91. . به یاد می آورم آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
92. . به یاد می آورم آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
93. . بهترین ها آهنگ ۲۰۰۰ تومان
94. . بهشت پنهان آهنگ ۲۰۰۰ تومان
95. . بوتیک آهنگ ۲۰۰۰ تومان
96. . بی پاسخ آهنگ ۲۰۰۰ تومان
97. . بی پروا آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
98. . بی پروا آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
99. . بی تو آهنگ ۲۰۰۰ تومان
100. . بیدار شدن آهنگ ۲۰۰۰ تومان
101. . پائیز آهنگ ۲۰۰۰ تومان
102. . پائیز به پایان بود آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
103. . پائیز به پایان بود آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
104. . پائیز پائیز پائیز آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
105. . پائیز پائیز پائیز آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
106. . پائیز در برگها گم بود آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
107. . پائیز در برگها گم بود آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
108. . پائیز در برگها گم بود - پیانو آسان آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
109. . پائیز دوباره عاشق آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
110. . پائیزطلائی - پائیز پائیز پائیز آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
111. . پدرم آهنگ ۲۰۰۰ تومان
112. . پدیدار در میان ابرها آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
113. . پدیدار در میان ابرها آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
114. . پرنده آهنگ ۲۰۰۰ تومان
115. . پرنده آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
116. . پرهای زمزمه آهنگ ۲۰۰۰ تومان
117. . پرواز آهنگ ۲۰۰۰ تومان
118. . پروانه آهنگ ۲۰۰۰ تومان
119. . پروانه در برف آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
120. . پروانه در برف آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
121. . پژواک آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
122. . پژواک آهنگ ۲۰۰۰ تومان
123. . پژواک آهنگ ۳۰۰۰ تومان
124. . پژواک - پیانو آهنگ ۲۰۰۰ تومان
125. . پنجه در خاک آهنگ ۲۰۰۰ تومان
126. . پیروزی آهنگ ۲۰۰۰ تومان
127. . تابستان آهنگ ۲۰۰۰ تومان
128. . تاریک خانه آهنگ ۲۰۰۰ تومان
129. . ترس تاریکی آهنگ ۲۰۰۰ تومان
130. . تعقیب پدر آهنگ ۲۰۰۰ تومان
131. . تک و تنها آهنگ ۲۰۰۰ تومان
132. . تک و تنها آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
133. . تلفن آهنگ ۲۰۰۰ تومان
134. . تم رد پای گرگ آهنگ ۲۰۰۰ تومان
135. . تم طوطیا 2 آهنگ ۲۰۰۰ تومان
136. . تمنای ماندن آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
137. . تمنای ماندن آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
138. . تمنای ماندن - پیانو آسان آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
139. . تنها توقع آهنگ ۲۰۰۰ تومان
140. . تنها صداست که میماند آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
141. . تنها صداست که میماند آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
142. . تنهائی آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
143. . تنهائی آهنگ ۲۰۰۰ تومان
144. . تنهائی آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
145. . تو در پائیز به خانه ما مهمان بودی آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
146. . تو در پائیز به خانه ما مهمان بودی آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
147. . تو را من چشم در راهم آهنگ ۲۰۰۰ تومان
148. . تو کجائی آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
149. . تو کجایی آهنگ ۲۰۰۰ تومان
150. . تو کجایی آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
151. . توپ آهنگ ۲۰۰۰ تومان
152. . توپ سفید آهنگ ۲۰۰۰ تومان
153. . تولدی دیگر آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
154. . تولدی دیگر آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
155. . توهم آهنگ ۲۰۰۰ تومان
156. . توی باغا گل سرخی آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
157. . تیتراژ دنیا آهنگ ۲۰۰۰ تومان
158. . جائی در این کوچه آهنگ ۲۰۰۰ تومان
159. . جاده پنهان آهنگ ۲۰۰۰ تومان
160. . جواب نامه ات آهنگ ۲۰۰۰ تومان
161. . جوانی آهنگ ۲۰۰۰ تومان
162. . جوجه ها آهنگ ۲۰۰۰ تومان
163. . جوجه ها آهنگ ۲۰۰۰ تومان
164. . چشم انداز شهر آهنگ ۲۰۰۰ تومان
165. . چه سبک بود پائیز آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
166. . چه سبک بود پائیز آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
167. . چهره ها در پائیز برگ گم بود آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
168. . چهره ها در پائیز برگ گم بود آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
169. . حرفی برای گفتن آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
170. . حقیقت خاموش آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
171. . خاطرات پائیز آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
172. . خاطرات پائیز آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
173. . خاطرات پائیز آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
174. . خاله سوسکه-بیکلام آهنگ ۲۰۰۰ تومان
175. . خانه ام ابریست آهنگ ۲۰۰۰ تومان
176. . خروسه آهنگ ۲۰۰۰ تومان
177. . خواب پائیزی آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
178. . خواب پائیزی آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
179. . خواب ناز آهنگ ۲۰۰۰ تومان
180. . خورشید خانم آهنگ ۲۰۰۰ تومان
181. . خورشید خانم آهنگ ۲۰۰۰ تومان
182. . خوشبختی آهنگ ۲۰۰۰ تومان
183. . خونه کاغذی آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
184. . خونه کاغذی آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
185. . خیره در آینه آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
186. . خیره در آینه آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
187. . داستان زندگی من آهنگ ۲۰۰۰ تومان
188. . داستانی نه تازه آهنگ ۲۰۰۰ تومان
189. . دختر تنها آهنگ ۲۰۰۰ تومان
190. . در باران آهنگ ۲۰۰۰ تومان
191. . در شب سرد زمستانی آهنگ ۲۰۰۰ تومان
192. . در کمال خونسردی آهنگ ۲۰۰۰ تومان
193. . درپائیز کوچک من درختها تنها یک برگ داشتند آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
194. . درپائیز کوچک من درختها تنها یک برگ داشتند آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
195. . درپائیزبرگها به خانه ما آمدند آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
196. . درپائیزبرگها به خانه ما آمدند آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
197. . دل مبهم آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
198. . دل مبهم آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
199. . دلقک-بیکلام آهنگ ۲۰۰۰ تومان
200. . دندان مار آهنگ ۲۰۰۰ تومان
201. . دندان مار آهنگ ۲۰۰۰ تومان
202. . دو پرنده آهنگ ۲۰۰۰ تومان
203. . دو پرنده آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
204. . دو پرنده آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
205. . دو پرنده 2 آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
206. . دو چشم بسته من آهنگ ۲۰۰۰ تومان
207. . دوران کودکی آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
208. . دوران کودکی آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
209. . دوراهی آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
210. . دوست آهنگ ۲۰۰۰ تومان
211. . دوست داشتن آهنگ ۲۰۰۰ تومان
212. . رد پای تنهائی آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
213. . رد پای تنهائی آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
214. . رد پای گرگ 2 آهنگ ۲۰۰۰ تومان
215. . رقص برگها آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
216. . رقص برگها آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
217. . رقص برگها آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
218. . رقص سماع آهنگ ۲۰۰۰ تومان
219. . رنگ مسی - سیمین غانم آهنگ ۲۰۰۰ تومان
220. . روایت نی آهنگ ۲۰۰۰ تومان
221. . روبرو شدن با او آهنگ ۲۰۰۰ تومان
222. . روحانی اسکیمو آهنگ ۲۰۰۰ تومان
223. . روزگار کودکی آهنگ ۰ تومان
224. . روشنی من گل آب
225. . روشنی من گل آب آهنگ ۲۰۰۰ تومان
226. . رویای پرواز آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
227. . رویای پرواز آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
228. . ری را آهنگ ۲۰۰۰ تومان
229. . زمزمه باد آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
230. . زمزمه پائیز آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
231. . زمزمه های پائیز آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
232. . زمستان آهنگ ۲۰۰۰ تومان
233. . زمستان نقره ای آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
234. . زمستان نقره ای آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
235. . زنجیر شده آهنگ ۲۰۰۰ تومان
236. . زیرباران آهنگ ۲۰۰۰ تومان
237. . سال 2000 آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۲۰۰۰ تومان
238. . سایه آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
239. . سایه آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
240. . سایه آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
241. . سبز - سیمین قدیری آهنگ ۲۰۰۰ تومان
242. . سبز سبز آهنگ ۲۰۰۰ تومان
243. . سپیدار آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
244. . سپیدار آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
245. . سپیده دم آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
246. . سرگردان به کنار پائیز رسیدم آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
247. . سرگردان به کنار پائیز رسیدم آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
248. . سرنوشت سایه ها آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
249. . سفر آهنگ ۲۰۰۰ تومان
250. . سفید آهنگ ۲۰۰۰ تومان
251. . سفید - سیمین قدیری آهنگ ۲۰۰۰ تومان
سقوط - آکورد آکورد ۱۰۰۰ تومان
253. . سقوط آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
254. . سقوط آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
255. . سقوط - اجرای جدید آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
256. . سکوت ستاره آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
257. . سکوت ستاره آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
258. . سکوت ستاره آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
259. . سیاه آهنگ ۲۰۰۰ تومان
260. . سیاهی بر رویم سایه انداخته آهنگ ۲۰۰۰ تومان
سیب - آکورد آکورد ۱۰۰۰ تومان
262. . سیب آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
263. . سیب آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
264. . شاخه عریان آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
265. . شاسوسا آهنگ ۲۰۰۰ تومان
266. . شام و شمع آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
267. . شام و شمع آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
268. . شبنم صبح آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
269. . شکوفه آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
270. . شکوفه آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
271. . شمع کلبه اسکیمو آهنگ ۲۰۰۰ تومان
272. . صبح برگ بود پائیز بود آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
273. . صبح برگ بود پائیز بود آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
274. . صبحدم آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
275. . طوطی آهنگ ۲۰۰۰ تومان
276. . طوطی آهنگ ۲۰۰۰ تومان
277. . طوطیا آهنگ ۲۰۰۰ تومان
278. . عاشقانه آهنگ ۲۰۰۰ تومان
279. . عاشقانه آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
عاشقانه - آکورد آکورد ۱۰۰۰ تومان
281. . عبور آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
282. . عبور آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
283. . عروسک آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
284. . عروسک آهنگ ۲۰۰۰ تومان
285. . عروسی آهنگ ۲۰۰۰ تومان
286. . عزای بی کسی آهنگ ۲۰۰۰ تومان
287. . عزای بی کسی آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
288. . عزای بی کسی آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
289. . عزای بی کسی 2 آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
290. . عصر پائیز آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
291. . عملیات 2519 آهنگ ۲۰۰۰ تومان
292. . غریبانه آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
293. . غریبانه آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
294. . غصه نخور مسافر آهنگ ۲۰۰۰ تومان
295. . غم آهنگ ۲۰۰۰ تومان
296. . فرزندم آهنگ ۲۰۰۰ تومان
297. . فرقه آهنگ ۲۰۰۰ تومان
298. . فواره آهنگ ۲۰۰۰ تومان
299. . قامت - برگهای نور آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
300. . قبیله عشق آهنگ ۲۰۰۰ تومان
301. . قبیله عشق آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
302. . قبیله عشق آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
303. . قرمز آهنگ ۲۰۰۰ تومان
304. . قرمز - سیمین قدیری آهنگ ۲۰۰۰ تومان
305. . قصه حیوانات آهنگ ۳۰۰۰ تومان
306. . قصه غم آهنگ ۲۰۰۰ تومان
307. . قطرات باران آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
308. . قطعات پائیز آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
309. . قلبم پائیز آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
310. . قلبهای نا آرام آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
311. . قلبهای نا آرام آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
قلک چشات - آکورد آکورد ۱۰۰۰ تومان
313. . قو آهنگ ۲۰۰۰ تومان
314. . کاروانها آهنگ ۲۰۰۰ تومان
315. . کبوتر آهنگ ۲۰۰۰ تومان
316. . کبوتر آهنگ ۲۰۰۰ تومان
317. . کبوتران آهنگ ۲۰۰۰ تومان
318. . کسی چه می داند آهنگ ۰ تومان
319. . کلاغ آهنگ ۲۰۰۰ تومان
320. . کلاغ آهنگ ۲۰۰۰ تومان
321. . کلاغ-بیکلام آهنگ ۲۰۰۰ تومان
322. . کوچه - عصر پائیز آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
323. . کولاک آهنگ ۲۰۰۰ تومان
324. . گذرگاه فراموش شده آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
325. . گذرگاه فراموش شده آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
326. . گذشته ها آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
327. . گربه ها آهنگ ۲۰۰۰ تومان
328. . گربه های ناقلا آهنگ ۲۰۰۰ تومان
329. . گردباد در خزان آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
330. . گردباد در خزان آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
331. . گردباد در خزان آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
332. . گریه کن آهنگ ۲۰۰۰ تومان
333. . گریه کن آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
334. . گریه کن آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
335. . گل گلدون آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
336. . گل گلدون آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۲۰۰۰ تومان
337. . گل گلدون آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۲۰۰۰ تومان
گل گلدون - آکورد آکورد ۱۰۰۰ تومان
339. . گل گلدون 2 آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۲۰۰۰ تومان
340. . گل گلدون من آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
341. . گل گلدون من آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
342. . گندم زار آهنگ ۲۰۰۰ تومان
343. . گندمزار آهنگ ۲۰۰۰ تومان
344. . لالایی آهنگ ۲۰۰۰ تومان
345. . مادر آهنگ ۲۰۰۰ تومان
346. . مادر آهنگ ۲۰۰۰ تومان
347. . مادربزرگ آهنگ ۲۰۰۰ تومان
348. . مادرشاید بداند آهنگ ۲۰۰۰ تومان
349. . ماه غمناک آهنگ ۲۰۰۰ تومان
350. . مترو آهنگ ۲۰۰۰ تومان
351. . مث فصلا آهنگ ۲۰۰۰ تومان
352. . مرا به خاطر بسپار آهنگ ۲۰۰۰ تومان
353. . مرثیه آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
354. . مرثیه برف آهنگ ۲۰۰۰ تومان
355. . مرثیه عشق آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
356. . مرغ و خروس-بیکلام آهنگ ۲۰۰۰ تومان
357. . مرگ به من حمله کرده آهنگ ۲۰۰۰ تومان
358. . مسافر آهنگ ۲۰۰۰ تومان
359. . مسافر - عشق صدای فاصله هاست آهنگ ۲۰۰۰ تومان
360. . مسافر - قایق آهنگ ۲۰۰۰ تومان
361. . مشوش آهنگ ۲۰۰۰ تومان
362. . من بی پائیز آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
363. . من بی پائیز آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
364. . من نوشتم باران آهنگ ۲۰۰۰ تومان
365. . مه آلود آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
366. . موج بلند آهنگ ۲۰۰۰ تومان
367. . نابخشوده آهنگ ۲۰۰۰ تومان
368. . ناله آهنگ ۲۰۰۰ تومان
369. . نامه آخر آهنگ ۲۰۰۰ تومان
370. . نامه نا نوشته آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
371. . نامه نانوشته آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
372. . ندای آغاز
373. . ندای آغاز آهنگ ۲۰۰۰ تومان
374. . نسیم - زمزمه پائیز آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
375. . نشانه های باران - رویا آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
376. . نغمه پائیزی آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
377. . نغمه تار آهنگ ۲۰۰۰ تومان
378. . نوازش برگ آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
379. . نوروز آهنگ ۲۰۰۰ تومان
380. . نیایش آهنگ ۲۰۰۰ تومان
381. . نیلوفر آهنگ ۲۰۰۰ تومان
382. . هزار برگ آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
383. . هزاران گل آهنگ ۲۰۰۰ تومان
384. . هزاران گل آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
385. . هشدار سبز آهنگ ۲۰۰۰ تومان
386. . همنفس آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
387. . همنفس آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
388. . همیشه پائیز آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
389. . همیشه در رویای من آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
390. . هنگام که گریه میدهد ساز آهنگ ۲۰۰۰ تومان
391. . هنگامی که مدفون شدم آهنگ ۲۰۰۰ تومان
392. . هنوز آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
393. . هوای ابری آهنگ ۲۰۰۰ تومان
394. . هوای ابری آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
395. . واحه آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
396. . واحه ای در لحظه آهنگ ۲۰۰۰ تومان
397. . واسه کسی که نمیاد آهنگ ۲۰۰۰ تومان
398. . وداع با گذشته آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
399. . وطن آهنگ ۲۰۰۰ تومان
400. . ویدئو کودکی آهنگ ۲۰۰۰ تومان
401. . یاد من باش آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
402. . یاد مهتاب آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
403. . یاد مهتاب آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
404. . یک ستاره آهنگ ۲۰۰۰ تومان
405. . یک ستاره آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
406. . یک قدم فاصله آهنگ ۲۰۰۰ تومان
407. . یک گل ده گل آهنگ ۲۰۰۰ تومان

ترانه های - فریبرز لاچینی

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید ترانه/MP3 خرید نت/PDF
1. . آره میتونی آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
2. . آره میتونی آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
3. . آشوب برگ بود پائیز بود آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
4. . آشوب برگ بود پائیز بود آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
5. . آنچه باید می بود آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
6. . آنچه باید می بود آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
7. . آینه آهنگ ۲۰۰۰ تومان
8. . بر گوشه آسمان برگها بودند آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
9. . بر گوشه آسمان برگها بودند آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
10. . بر گوشه آسمان برگها بودند آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
11. . برگها آشفته به سوی دریا رفتند آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
12. . برگها آشفته به سوی دریا رفتند آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
13. . برگهای پائیز به سوی زمستان رفتند آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
14. . برگهای پائیز به سوی زمستان رفتند آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
15. . به یاد می آورم آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
16. . به یاد می آورم آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
17. . پائیز به پایان بود آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
18. . پائیز به پایان بود آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
19. . پائیز پائیز پائیز آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
20. . پائیز پائیز پائیز آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
21. . پائیز در برگها گم بود آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
22. . پائیز در برگها گم بود آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
23. . پائیز در برگها گم بود - پیانو آسان آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
24. . پائیزطلائی - پائیز پائیز پائیز آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
25. . تمنای ماندن آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
26. . تمنای ماندن آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
27. . تمنای ماندن - پیانو آسان آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
28. . تنهائی آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
29. . تنهائی آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
30. . تو در پائیز به خانه ما مهمان بودی آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
31. . تو در پائیز به خانه ما مهمان بودی آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
32. . تولدی دیگر آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
33. . تولدی دیگر آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
34. . جنازه هوشیار آهنگ ۲۰۰۰ تومان
35. . چه سبک بود پائیز آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
36. . چه سبک بود پائیز آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
37. . چهره ها در پائیز برگ گم بود آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
38. . چهره ها در پائیز برگ گم بود آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
39. . خاطرات پائیز آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
40. . خاطرات پائیز آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
41. . خاطرات پائیز آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
42. . خواب پائیزی آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
43. . خواب پائیزی آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
44. . خونه کاغذی آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
45. . خونه کاغذی آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
46. . خیره در آینه آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
47. . خیره در آینه آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
48. . درپائیز کوچک من درختها تنها یک برگ داشتند آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
49. . درپائیز کوچک من درختها تنها یک برگ داشتند آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
50. . درپائیزبرگها به خانه ما آمدند آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
51. . درپائیزبرگها به خانه ما آمدند آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
52. . دندان مار آهنگ ۲۰۰۰ تومان
53. . دوران کودکی آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
54. . دوران کودکی آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
55. . رد پای تنهائی آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
56. . رد پای تنهائی آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
57. . رقص برگها آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
58. . رقص برگها آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
59. . رقص برگها آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
60. . روزگار کودکی آهنگ ۰ تومان
61. . سال 2000 آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۲۰۰۰ تومان
62. . سایه آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
63. . سایه آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
64. . سایه آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
65. . سرگردان به کنار پائیز رسیدم آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
66. . سرگردان به کنار پائیز رسیدم آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
67. . سقوط آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
68. . سقوط آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
69. . سقوط - اجرای جدید آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
70. . سکوت ستاره آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
71. . سکوت ستاره آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
72. . سکوت ستاره آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
73. . سیب آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
74. . سیب آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
75. . صبح برگ بود پائیز بود آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
76. . صبح برگ بود پائیز بود آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
77. . غریبانه آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
78. . غریبانه آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
79. . فنجانی که نیست آهنگ ۰ تومان
80. . قلبهای نا آرام آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
81. . قلبهای نا آرام آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
82. . گردباد در خزان آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
83. . گردباد در خزان آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
84. . گردباد در خزان آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
85. . من بی پائیز آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
86. . من بی پائیز آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
87. . منطقه مین آهنگ ۲۰۰۰ تومان


آکورد - فریبرز لاچینی

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید آکورد/PDF
سقوط - آکورد آکورد ۱۰۰۰ تومان
سیب - آکورد آکورد ۱۰۰۰ تومان
قلک چشات - آکورد آکورد ۱۰۰۰ تومان


متن آهنگهای فریبرز لاچینی

  متن ترانه خط اول آهنگ
آره میتونی آره می تونی بگیری حتی چشم منو از من
آشوب برگ بود پائیز بود Also Known As: 'twas the Uprising of the Leaves, 'twas Autumn - ashoob barg bood, paeez bood
آنچه باید میبود Also Known As: Anche Bayad Mibood
بر گوشه آسمان برگها بودند Also Known As: Autumn Leaves in Sky Corner, bar goosheye aseman bargha boodand
برگها آشفته به سوی دریا رفتند Also Known As: Bargha ashofteh be souye darya raftand
برگهای پائیز به سوی زمستان رفتند Also Known As: Barghaye Paeez be sooye zemestan raftand
به یاد می آورم Also Known As: I Remember ... - Be yad miavaram
پائیز نگو از گل - نگو از یخ ... که در پاییزم
پائیز به پایان بود Also Known As: End of Autumn - Paeez be payan bood
پائیز در برگها گم بود Also Known As: Paeez Dar Bargha Gom Bood
پائیز، پائیز، پائیز Also Known As: Paeez Paeez Paeez
تمنای ماندن Also Known As: Tamanaye Mandan
تنهائی Also Known As: Tanhayee
تو در پائیز به خانه ما مهمان بودی Also Known As: To dar paeez be khaneye ma mehman boodi
تولدی دیگر Also Known As: Another Birth, Tavalodi Digar
جنازه هوشیار من از هجوم وحشی دیوار خسته‌ام
چشمان سیاه چشام و ازم گرفتی واسه چی؟
چه سبک بود پائیز Also known as: Autumn Lightness, Che Sabok Bood Paeez
چهره ها در پائیز برگ گم بود Also Known As: Chehreha dar paeez barg gom bood
خاطرات پائیز Also Known As: Khaterate Paeez
خواب پائیزی Also Known As: Khabe Paeezi
خونه کاغذی
خیره در آینه Also Known As: Staring at a Mirror - Khireh dar Ayeneh
در پائیز برگها به خانه ما آمدند Also Known As: Dar Paeez Bargha Be Khaneye Ma Amadand
درپائیز کوچک من درختها تنها یک برگ داشتند Also Known As: dar paeeze koochake man derakhtha tanha yek barg dashtand
دوران کودکی Also Known As: Doran Koodaki
دوستان نمیدونی چه سخته پیش چشمات، از خطر گفتن
ردپای تنهائی Also Known As: Trail of Loneliness - Footsteps of Loneliness - Radepaye Tanhayee
رفیق ای رفیق خسته من ای تو همدرد صمیمی
رقص برگها Also Known As: Raghse Bargha
روزگار کودکی افق خاکستری
سال 2000 سال سقوط سال فرار
سایه Also Known As: Sayeh
سرگردان به کنار پائیز رسیدم Also Known As: sargardan be kenare paeez residam
سقوط وقتی که گل در نمیاد
سکوت ستاره Also Known As: Stellar Silence, Sokoote Setareh
سیب من از اون آسمون آبی میخوام
صبح برگ بود پائیز بود Also Known As: 'twas The Morning of The Leaves, 'twas Autumn - Sobhe Barg Bood, Paeez Bood
غریبانه Also Known As: Gharibaneh
فنجانی که نیست در خیالات خودم در زیر بارانی که نیست
قلبهای نا آرام تیتراژ فیلم قلبهای نا آرام
قلک چشات تو همونی كه تو رویام تو رو من خواب می دیدم
گردباد در خزان Also Known As: Gerdbad dar khazan
من بی پائیز Also Known As: Me Without Autumn
منطقه مین با توام همیشه تنها
همزاد اون مث فرصت دیدن واسه چشمای بستم