جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهمرضیه - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


بت چین

خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۵۰۰۰ تومان


2010-11-05 00:55:52

2010-11-05 00:56:06

2010-09-19 01:16:32

2010-09-19 01:36:18

2011-11-13 02:16:09

2010-09-17 01:58:26

2010-10-30 18:49:16

2011-12-21 15:22:47

2016-12-15 07:02:43

در میان گلها

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2012-01-24 01:18:39

2009-12-05 05:24:20

دل غافل

خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۵۰۰۰ تومان


2014-05-06 04:01:00

2011-03-19 01:13:12

2012-02-19 18:38:35

شانه

خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۵۰۰۰ تومان


2014-04-19 18:22:44

2012-01-13 14:37:36

2014-05-13 20:26:39

2015-11-08 01:24:03


متن آهنگهای مرضیه
...