جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهآذربایجان - ۲۵مورد


آلا گز

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-12-11 17:23:05

2014-07-30 22:45:46

2014-04-23 19:12:39

2010-01-05 07:01:41

2009-11-08 17:02:43

آیریلیخ

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-11-29 02:47:55

2015-02-19 17:13:53

2014-07-30 22:05:16

2014-07-30 22:22:45

2011-03-31 13:21:21