جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهJohn Lennon - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2011-12-19 00:06:56

And I Love Her

خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سطح - پیشرفته
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۵۰۰۰ تومان


2011-12-19 00:06:56

2014-05-06 23:35:27

2015-02-19 17:05:38

2009-12-02 09:19:03

2013-11-21 20:39:43

2008-11-28 22:54:54

Imagine

خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سطح - پیشرفته
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۵۰۰۰ تومان


2008-11-28 22:54:54

Imagine

خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۵۰۰۰ تومان


2014-05-02 03:19:11

2012-05-24 02:09:06

Let It Be

خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سطح - پیشرفته
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۵۰۰۰ تومان


2012-05-24 02:09:06

Let It Be

خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۵۰۰۰ تومان


2014-05-27 20:50:12

2008-11-28 22:47:23

Yesterday

خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۵۰۰۰ تومان


2010-11-06 19:24:40

2010-11-06 19:25:26

2011-04-25 13:37:32


متن آهنگهای John Lennon
...