جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدرنه جان


خواننده: هنرمند شماره 5

درنه جان درنه جان درنه
خدا خدا مه فاطمه جان درنه
درنه جان درنه جان درنه
خدا خدا مه فاطمه جان درنه

درنه جان از آلبوم: بوی دیروز ۸


خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان