جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدای بلال


فولکلور
خواننده: هنرمند شماره 5

دوش پسین من گردنه افتو ولم که دی بلال دی بلالم دی بلال بل تا بنالم دی بلال
هر چه دارم قربونت غیر از تفنگم دی بلال بلال بلالم دی بلال بل تا بنالم دی بلال
وگرم دله نفتی همشون تش بزنم غیر از عزیزم دی بلال بلال بلالم دی بلال بل تا بنالم دی بلال
چه خش اسب کهر دولول ته ر دی بلال بزنیم گوگ و تهی بریم خزمت گل دی بلال بلال بلالم دی بلال بل تا بنالم دی بلال

دای بلال از آلبوم: گل افشان ۱


خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان