جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهجمعه از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2010-10-17 00:35:34


جمعه از آلبوم: بوی دیروز ۲


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2009-11-16 14:12:45جمعه از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2010-10-09 23:47:38


جمعه از آلبوم: دیار ۳


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2010-10-15 04:48:09جمعه از آلبوم: پیانو آسان


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2013-07-13 20:47:55جمعه
فرهاد

توی قاب خیس این پنجره ها
عکسی از جمعه ی غمگین می بینم
چه سیاهه به تنش رخت عزا
تو چشماش ابرای سنگین می بینم

داره از ابر سیاه خون می چکه
جمعه ها خون جای بارون می چکه

نفسم در نمی آد
جمعه ها سر نمی آد
کاش می بستم چشامو
این ازم بر نمی آد

داره از ابر سیا خون می چکه
جمعه ها خون جای بارون می چکه

عمر جمعه به هزار سال می رسه
جمعه ها غم دیگه بی داد می کنه
آدم از دست خودش خسته می شه
با لبای بسته فریاد می کنه

داره از ابر سیا خون می چکه
جمعه ها خون جای بارون می چکه

جمعه وقت رفتنه
موسم دل کندنه
خنجر از پشت می زنه
اون که همراه منه

داره از ابر سیا خون می چکه
جمعه ها خون جای بارون می چکه