جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهسیمین بری از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۱۰۰۰ تومان


سیمین بری از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۰۰۰ تومان


سیمین بری از آلبوم: آکورد
سیمین بری از آلبوم: بوی دیروز ۱۸


خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومانسیمین بری
خواننده: هنرمند شماره 31
خواننده: هنرمند شماره 552
خواننده: هنرمند شماره 65
خواننده: هنرمند شماره 2
خواننده: هنرمند شماره 504

سیمین بری گل پیکری آری
از ماه و گل زیباتری آری
همچون پری افسون گری آری
دیوانه ی رویت منم چه خواهی دگر از من
سرگشته ی کویت منم نداری خبر از من

هر شب که مه در آسمان
گردد عیان دامن کشان
گویم به او راز نهان
که با من چه ها کردی
به جانم جفا کردی

هم جان و هم جانانه ای امّا
در دلبری افسانه ای امّا
امّا ز من بیگانه ای امّا
آزرده ام خواهی چرا ؟ تو ای نوگل زیبا
افسرده ام خواهی چرا ؟ تو ای آفت دل ها

عاشق کشی ، شوخی ، فسون کاری
شیرین لبی ، امّا دل آزاری
با ما سر جور و جفا داری
می سوزم از هجران تو ، نترسی ز آه من
دست من و دامان تو ، چه باشد گناه من

دارم ز تو نامهربان
شوقی به دل شوری به جان
می سوزم از سوز نهان
ز جانم چه می خواهی
نگاهی به من گاهی

یارب برس امشب به فریادم
بستان از آن نامهربان دادم
بیداد او برکنده بنیادم
گو ماه من ، از آسمان
دمی چهره بنماید
تا شاهد امید من
ز رخ پرده بگشایدنظرات شما


Amir HosynSep 17th
من پیانیست هستم آنگتی مرتضی پاشایی رو باهاش زدم اونو تو اهواز دعوت کردیم