ناصر مسعودیمتن آهنگهای ناصر مسعودی

  متن ترانه خط اول آهنگ
وارش وارش باره باران چی دانه داره