مرتضی نی داوود

مرتضی نی داوود

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید ترانه/MP3 خرید نت/PDF
1. . مرغ سحر آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
2. . مرغ سحر آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۲۰۰۰ تومان
3. . مرغ سحر آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۲۰۰۰ تومان

ترانه های - مرتضی نی داوود

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید ترانه/MP3 خرید نت/PDF
1. . مرغ سحر آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
2. . مرغ سحر آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۲۰۰۰ تومان
3. . مرغ سحر آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۲۰۰۰ تومان
4. . مرغ سحر - اجرای جدید آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان


متن آهنگهای مرتضی نی داوود

  متن ترانه خط اول آهنگ
مرغ سحر مرغ سحر ناله سرکن، داغ مرا تازه تر کن