موسیقی دیروز و امروز در گفتگو با فریبرز لاچینی متخصص موسیقی کامپیوتری ایران

روزنامه کیهان

Date: ۱ تیر ۱۳۷۰