موسیقی در فیلم بد نمی تواند معجزه کند

گزارش فیلم

Date: ۱ مرداد ۱۳۷۲