فریبرز لاچینی موسیقی -چپ دست- را به آخر خط نزدیک کرد

بانی فیلم - نخستین روزنامه سینمایی ایران

Date: ۱۷ مهر ۱۳۸۴