دستمزدها مسئله اصلی سینمای ایران

روزنامه شرق

Date: ۲۴ شهریور ۱۳۹۰