موسیقی فیلم به طور مستقل یک اثر هنری است

فیلم و سینما

Date: ۲۷ اسفند ۱۳۷۵