نیمی طنزآمیز نیمی عاشقانه

هفته نامه سرگرمی هنری فریم

Date: ۷ مهر ۱۳۸۴