روی ساز هنرمندان خاک نشسته است

روزنامه شرق

Date: ۳۱ خرداد ۱۳۹۰