هر آهنگسازی نمی تواند موسیقی فیلم بسازد

بانی فیلم - نخستین روزنامه سینمایی ایران

Date: ۲ مهر ۱۳۸۴