او صدای سرزمین خورشید بود

روزنامه جام جم

Date: ۱۴ مرداد ۱۳۸۹