Search by song, artist or lyricsShahre Farang


Khashayar Etemadi

زندگی شهر فرنگه
قصه ماه و پلنگه
من و تو خوب می دونیم
شهر فرنگ از همه رنگه
نمی گم اسب تو زین کن
تو خم کوچه کمین کن
قصه دشنه و شب حقیقته
زندگی جنگه
گاهی جدی گاهی بازی
گاهی باید جون ببازی
زنده بودن مثل مرگه
وقتی پای نام و ننگه
کی میگه بازنده روباهه
ولی برنده شیره
شیر اونه که زخم روباه و به چیزی نمیگیره
کی میگه بازنده روباهه
ولی برنده شیره
شیر اونه که زخم روباه و به چیزی نمیگیره
گاهی باختن گاهی بردن
گاهی سوختن گاهی ساختن
تو مرام عاشقانه
گاهی بردن میشه باختن
وقتی که تنگ غروبه
گفتن از فردا چه خوبه
تپش قلب من و تو
در فردا رو می کوبه
زندگی شهر فرنگه
قصه ماه و پلنگه
من و تو خوب می دونیم
شهر فرنگ از همه رنگه