Search by song, artist or lyricsBayad Be To Bargardam


Khashayar Etemadi

نه...دست خود من نیست
باید به تو برگردم
دنیا رو نمی دونم
من دور تو می گردم
با فکر می خوابم
از فکر تو بیدارم
نه...دست خود من نیست
حسی که بهت دارم
نه...دست خود من نیست
باید به تو برگردم
دنیا رو نمی دونم
من دور تو می گردم
با فکر می خوابم
از فکر تو بیدارم
نه...دست خود من نیست
حسی که بهت دارم
نه...دست خود من نیست
امروز منو دریاب
امروز که می تونی
تنها به تو حق میدم
دنیامو بچرخونی
یک ثانیه آتیشی
یک ثانیه بارونی
انقدر ازت دیدم
دریارو بسوزونی
خورشیدو بکش سمتت
تو این شب تکراری
دنیا رو نمی دونم
تو جاذبه شو داری

یک ثانیه آتیشی
یک ثانیه بارونی
انقدر ازت دیدم
دریارو بسوزونی
خورشیدو بکش سمتت
تو این شب تکراری
دنیا رو نمی دونم
تو جاذبه شو داری
امروز منو دریاب
امروز که می تونی
تنها به تو حق میدم
دنیامو بچرخونی