جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهکجا بودی

کجا بودی از آلبوم: بوی دیروز