جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهچین زلف


پروین

چین زلف مشکین را
چین زلف مشکین را

بر رخ نگارم بین
بر رخ نگارم بین

ای که هیچ نشنیدی
ناله های زار من

باری از سر رحمت
چشم اشکبارم بین

من که از تو مایوسم
با جفات مانوسم

فکر مدعایم کن
فکر مدعایم کن