جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهپریشان


پروین

یا رب مرا یاری بده
تا خوب آزارش کنم
هجرش دهم زجرش دهم
خارش کنم زارش کنم

از بوسه های آتشین
وز خنده های دل نشین
صد شعله در جانش زنم
صد فتنه در کارش کنم