جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهفردا رو چه دیدی


فرشید امین

عید اومده نوروزه چه فصل پر امیدی
فردارو چه دیدی
فردارو چه دیدی
فردارو چه دیدی
شاید که یه روز تو هم به آرزوت رسیدی
فردارو چه دیدی
فردارو چه دیدی
فردارو چه دیدی
توکل به خدا کن برو بخت صداکن
پای سفری هفت سین واسه خوشبختی دعا کن
دیگه فصل بهاره
خوشی بر سر کاره
پس عشق کن دست بزن شادی بپا کن
فردارو چه دیدی گذشته ها گذشته به آینده نگاه کن
فردارو چه دیدی
فردارو چه دیدی
عید اومده امسال با عطر گل یاس
لذت ببر از زندگی خوشحالی رو بشناس
چشمای همه منتظر مژده فرداست
عید اومده نوروزه و یک سال جدیدی
فردارو چه دیدی
فردارو چه دیدی
فردارو چه دیدی
تو چشمای من نگاه نکن بن نا امیدی
فردارو چه دیدی
فردارو چه دیدی
فردارو چه دیدی
توکل به خدا کن برو بخت صدا کن
پای سفری هفت سین واسه خوشبختی دعا کن
دیگه فصل بهاره خوشی بر سر کاره
پس عشق کن دست بزن شادی به پا کن
فردارو چه دیدی گذشته ها گذشته به آینده نگاه کن
عید اومده نوروزه چه فصل پر امیدی
فردارو چه دیدی
فردارو چه دیدی
فردارو چه دیدی
عید اومده نوروزه چنین سالی ندیدی
فردارو چه دیدی
فردارو چه دیدی
فردارو چه دیدی