جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهحیف


فرشید امین

میراث ایرانم
سام و نریمانم
کوروش نمی میرد
تا من نگهبانم
ایران و بر بادش ندیم حیف
طلوع جمعه تو جنگل سبز
یه شیر و کشتند
خورشید و بردند
به شب سپردند
دور از تو و من
یکبار دیگه چشمان مردم
تاریک و کم سو
این بیگناهان چه ها کشیدند
زیر بار اندوه
حیف
حیف از تو ای ایران ما حیف
میراث قوم آریا حیف
باز کشت و کشتار شد
ملت عزادار شد
در پی آزادی بدتر گرفتار شد
ایران و بر بادش ندیم حیف
ملت و آزارش ندیم حیف
خدا به جرم باورش یه بچه رو از مادرش نگیر
نزار جوون وطنم بشه پرنده زمین گیر
بسی رنج بردیم در سال سی
کجا رفت عجم بگو پس کجاست پارسی
حیف
حیف از تو ای ایران ما حیف
ایران قوم آریا حیف
میراث ایرانم
سام و نریمانم
کوروش نمی میرد
تا من نگهبانم
ایران و بر بادش ندیم حیف
ملت و آزارش ندیم حیف
تو رو به خدا این ملت ساده دل و اینقده آزارش ندین
با زنده باد و مرده باد ایران و بر بادش ندین
حیف تو نیست ایران من
حیفن جوونای وطن
حیف
حیف از تو ای ایران ما حیف
میراث قوم آریا حیف
فرزند ایرانم جان بسته بر جانم
هر مذهبی دارم اول یه انسانم
ایران و بر بادش ندیم حیف
ملت و آزارش ندیم حیف