جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبه به


فرشید امین

به به که تو نازنینم رسیدی از راه
(به به که تو نازنینم رسیدی از راه)
دل بردی با دل ربایی از خورشید و از ماه
(دل بردی با دل ربایی از خورشید و از ماه)
به به به به به به
لای لا لا لای لا لا لای لالای لالایلا لا لای
لالالالالای لالالالالای لالالالالایلای
لای لالالالالای لای
به به که تو نازنینم رسیدی از راه
دل بردی با دل ربایی از خورشید و از ماه
(به به که تو نازنینم رسیدی از راه)
(دل بردی با دل ربایی از خورشید و از ماه)
به به گل منای نازنینم
ای کاش به تماشای تو من عمری بشینم
به به که تو نازنینم رسیدی از راه
به بهبه به
یار اومد و عشق اومد و در دوار دوار کرد
به به چه قیامتی تو شهر ما بپا کرد
باید همه عاشقای دنیارو صدا کرد
باید که روزی هزار دفعه شکر خدا کرد
به به که تو نازنینم رسیدی از راه
به بهبه به
لای لا لا لای لا لا لای لالای لالایلا لا لای
لای لا لا لای لای لا لا لایلالالالالایلای
لای لالالالالای لای
لای لا لا لای لا لا لای لالای لالایلا لا لای
لالالالالای لالالالالای لالالالالایلای
لای لالالالالای لای
به به گل منای بهترینم
ای کاش به تماشای تو من عمری بشینم
به به به قد و بالا و گیسوی کمندت
به به به چشم و ابرو و مژگون بلندت
آی قربون خنده های صورت قشنگت
به به به کرشمه ها و ناز دلپسندت
به به که تو نازنینم رسیدی از راه
دل بردی با دل ربایی از خورشید و از ماه
(به به که تو نازنینم رسیدی از راه)
(دل بردی با دل ربایی از خورشید و از ماه)
به بهبه به به به