جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهکبوتر از آلبوم: کارناوال حیوانات


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2011-04-15 13:44:54
کبوتر
پری زنگنه

کبوتر من
کز کرده ای کنج قفس برای پرواز
تنها به سر داری هوس
کبوتر من

بالت شکسته
با سنگ غیز بچه ها موندی ز پرواز
افتاده ای اکنون ز بام
کبوتر من

برخیز و واکن پر بهر پروازی دگر
میخوانم اکنون برایت آن روزی دگر
کبوتر من
کبوتر من
کبوتر من