جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهپروانه از آلبوم: کارناوال حیوانات


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2011-04-15 13:45:46
پروانه
پری زنگنه

پروانه پروانه
با بالهای طلائی
پروانه پروانه
با رنگهای رویائی
پروانه پروانه
از پیله پرگشاید
دنیا را میبیند
گلها را می آراید
پروانه
پروانه

پروانه پروانه
زبر و زرنگ و چالاک
برخیزد بنشیند
بر شاخه های نمناک
بالش را چون چتری
بگشاید بر سر گل
رقصان و پر خنده
بنشیند در بر گل
پروانه
پروانه