جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانه- ۷۳۱مورد


واست میمیرم

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2012-07-18 00:18:15

وایسا دنیا

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2012-07-06 00:45:28

وطن

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2012-01-19 15:39:38

وقتی رفتم

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2012-07-18 14:43:55

2011-03-07 01:40:22

2011-10-04 06:39:13

2012-01-14 00:21:58

یاد تو

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:35:28

یاد گذشته

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:39:14

2010-11-04 00:46:32