جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهشات موزیک، آثار و کتابهای فریبرز لاچینی را در سطح جهان منتشر خواهد کردAbout Schott-MusicWatch on Youtube

Shargh Newspaper - Sep 13th 2011Photos


Dr. Peter Hanser-Strecker & Fariborz Lachini at Schott Music's main office Mainz, Germany (Sep. 1st, 2011)
Fariborz Lachini & Dr. Peter Hanser-Strecker
Fariborz Lachini & Dr. Peter Hanser-Strecker