شعر نو با موسیقی متن فریبرز لاچینی

اندیشه فولادوند - مریم حیدرزاده - سهراب سپهری - نیما یوشیج - فروغ فرخزادآلبوم نام ترانه / اجرا / متن آهنگ خرید ترانه - MP3 خرید نت - PDF
. شوخی 2000 تومانترانه دانلودی شوخی اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
. سیگار 2000 تومانترانه دانلودی سیگار اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
. یک خیانت روزمره 2000 تومانترانه دانلودی یک خیانت روزمره اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
. منطقه مین 2000 تومانترانه دانلودی منطقه مین اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
. نفهمیدم چه کسی بود 2000 تومانترانه دانلودی نفهمیدم چه کسی بود اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
. گروگان 2000 تومانترانه دانلودی گروگان اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
. عطسه های نحس 2000 تومانترانه دانلودی عطسه های نحس اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
. حق السکوت 2000 تومانترانه دانلودی حق السکوت اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
. کلنگ معترض 2000 تومانترانه دانلودی کلنگ معترض اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
. ختم کلام - دنبال من نگرد 2000 تومانترانه دانلودی ختم کلام - دنبال من نگرد اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
. جنازه هوشیار 2000 تومانترانه دانلودی جنازه هوشیار اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
. آخرین حرف معاصر 2000 تومانترانه دانلودی آخرین حرف معاصر اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
. عنصر نامطلوب 2000 تومانترانه دانلودی عنصر نامطلوب اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
. تنها توقع 2000 تومانترانه دانلودی تنها توقع اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
. ادعا نکردم 2000 تومانترانه دانلودی ادعا نکردم اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
. جواب نامه ات 2000 تومانترانه دانلودی جواب نامه ات اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
. نامه آخر 2000 تومانترانه دانلودی نامه آخر اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
. غصه نخور مسافر 2000 تومانترانه دانلودی غصه نخور مسافر اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
. مث فصلا 2000 تومانترانه دانلودی مث فصلا اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
. هشدار سبز 2000 تومانترانه دانلودی هشدار سبز اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
. آخرین نامه 2000 تومانترانه دانلودی آخرین نامه اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
. به دل همیشه دریات 2000 تومانترانه دانلودی به دل همیشه دریات اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
. امتحان 2000 تومانترانه دانلودی امتحان اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
. واسه کسی که نمیاد 2000 تومانترانه دانلودی واسه کسی که نمیاد اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
. ندای آغاز 2000 تومانترانه دانلودی ندای آغاز اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
. نیلوفر 2000 تومانترانه دانلودی نیلوفر اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
. سفر 2000 تومانترانه دانلودی سفر اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
. بی پاسخ 2000 تومانترانه دانلودی بی پاسخ اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
. شاسوسا 2000 تومانترانه دانلودی شاسوسا اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
. واحه ای در لحظه 2000 تومانترانه دانلودی واحه ای در لحظه اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
. روشنی من گل آب 2000 تومانترانه دانلودی روشنی من گل آب اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
. آفتابی 2000 تومانترانه دانلودی آفتابی اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
. به باغ همسفران 2000 تومانترانه دانلودی به باغ همسفران اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
. دوست 2000 تومانترانه دانلودی دوست اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
. پرهای زمزمه 2000 تومانترانه دانلودی پرهای زمزمه اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
. مسافر 2000 تومانترانه دانلودی مسافر اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
. مسافر - عشق صدای فاصله هاست 2000 تومانترانه دانلودی مسافر - عشق صدای فاصله هاست اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
. مسافر - قایق 2000 تومانترانه دانلودی مسافر - قایق اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
. در شب سرد زمستانی 2000 تومانترانه دانلودی در شب سرد زمستانی اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
. داستان زندگی من 2000 تومانترانه دانلودی داستان زندگی من اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
. قو 2000 تومانترانه دانلودی قو اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
. بر سر قایقش 2000 تومانترانه دانلودی بر سر قایقش اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
. تو را من چشم در راهم 2000 تومانترانه دانلودی تو را من چشم در راهم اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
. از دور 2000 تومانترانه دانلودی از دور اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
. داستانی نه تازه 2000 تومانترانه دانلودی داستانی نه تازه اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
. هنگام که گریه میدهد ساز 2000 تومانترانه دانلودی هنگام که گریه میدهد ساز اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
. ری را 2000 تومانترانه دانلودی ری را اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
. پدرم 2000 تومانترانه دانلودی پدرم اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
. خانه ام ابریست 2000 تومانترانه دانلودی خانه ام ابریست اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
. اجاق سرد 2000 تومانترانه دانلودی اجاق سرد اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان