جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهگلها_500


آهنگساز: هنرمند شماره 149
ترانه سرا: هنرمند شماره 222
خواننده: هنرمند شماره 170

ای بهار نو رسیده
سبزه های نو دمیده
ای چمن ای لاله ای گل
ای غزالان رمیده
آن بهار هستی ام کو؟
مایه سرمستی ام کو؟
ای نسیم پیک صحرا
آن امید هستی ام کو؟
ای بهشت مرگ گلشن
آن بهشت روی من کو؟
ای شما وحشی غزالان
خوش نگه آهوی من کو؟
آن بهار هستی ام کو؟
مایه سرمستی ام کو؟
ای نسیم پیک صحرا
آن امید هستی ام کو؟
نوبهاری بود و ما
از میان شاخه ها
در جستجوی هم
سر می کشیدیم
دشت و صحرا بود و ما
همچنان پروانه ها
از دامن گلها
پر می کشیدیم
پای هر زیبا گلی
در سایه هر گلبنی
بنشسته بودیم
فارغ از رنج نمان
دور از غم بیگانگان
تنها به هم
دل بسته بودیم
در عالم دلبستگی
پیوسته بودیم
نوبهاری بود و ما
از میان شاخه ها
در جستجوی هم
سر می کشیدیم
دشت و صحرا بود و ما
همچنان پروانه ها
از دامن گلها
پر می کشیدیم