جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهگل سرسبد


خواننده: هنرمند شماره 658

گل سرسبد شهری یکی یدونه دهری یه آلمه خاطر خواه داری روی چشم همه جاداری همه دوست دارن میدونی هزار کشته داری می دونی مردم پا به پا می پاند اگه لب تر کنی می خواندعجب شور عجب شور عجب حالی تو داری عجب زندگی پر جار و جنجالی تو داری