جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهواران وارانه


خواننده: هنرمند شماره 154

واران وارنه عزیزکم گل ریزه ریزه
وعده بهار دا عزیزکم یه خو پائیزه

واران وارانه عزیزکم واران ترم که
سوزه چو خمار عزیزکم له دین درم که

شرطو له داغت عزیزکم هرگز نخنم
برگی عزیتی عزیزکم له بر نکنم

شیرین شیرینه شیرین شمامه
ساتی نینمت عزیزکم عمرم تمامه