جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانههر دوی ما


خواننده: هنرمند شماره 9

گر حال تو هم چون
منه آشفته خراب است
گر خواهش دلهای منو تو
بی حساب است
ای وای به حال هر دوی ما
ای وای به حال هر دوی ما