جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهنوای چنگ


آهنگساز: هنرمند شماره 688
ترانه سرا: هنرمند شماره 273
خواننده: هنرمند شماره 40

ساقی بده آن شراب گلرنگ
مطرب بزن آن نوای بر چنگ
خون شد دل من ندیده كامی
الا كه برفت نام با ننگ
ای زاهد خرقه پوش تاكی
با عاشق خسته دل كنی جنگ
گرد دو جهان بگشت عاشق
زاهد بنگر نشسته دل تنگ
من خرقه فكنده ام ز عشقت
باشد كه به وصل تو زنم چنگ