جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهنشون نشون


خواننده: هنرمند شماره 580

نشون نشون
نشون نشون
نشون نشون
نشون نشون
نشون نشون
نشون نشون
نشون نشون
نشون نشون
تموم عاشقات رفتن
همه خاطرخواهات رفتن
تمومشونو رنجوندی
همینه تنها موندی
تموم عاشقات رفتن
همه خاطرخواهات رفتن
همه رو تو از خودت روندی
تو هر دلی رو سوزوندی
نشون نشون کرده بودم
دلتو نشون کرده بودم
این دل بی وفاتو من
با چشم نشون کرده بودم
نشون نشون کرده بودم
دلتو نشون کرده بودم من
نشون نشون
نشون نشون
نشون نشون
نشون نشون
نشون نشون
نشون نشون
نشون نشون
نشون نشون
چه ساده دل بودم من
تورو قشنگ می دیدم
بین تموم رنگا
تورو یه رنگ می دیدم
چه ساده دل بودم من
تورو قشنگ می دیدم
بین تموم رنگا
تورو یه رنگ می دیدم
تورو یه رنگ می دیدم
نشون نشون کرده بودم
دلتو نشون کرده بودم
این دل بی وفاتو من
با چشم نشون کرده بودم
نشون نشون کرده بودم
دلتو نشون کرده بودم من