جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهمن


خواننده: هنرمند شماره 565

بازم داری می باری،ای دل تنها
هیچی ازت نمونده، ای دل تنها
اون که رفته دیگه رفته برنمی گرده
بسه چش انتظاری، ای دل تنها
اون که رفته دیگه رفته برنمی گرده
بسه چش انتظاری، ای دل تنها
رو کی قسم میخوردی؟ای دل تنها
واسه ی کی می مردی؟ ای دل تنها
بشکنه این دستایی که نمک نداره
جواب خوبی بدی یه، ای دل تنها
بشکنه این دستایی که نمک نداره
جواب خوبی بدی یه، ای دل تنها

بازم داری می باری،ای دل تنها
هیچی ازت نمونده، ای دل تنها
اون که رفته دیگه رفته برنمی گرده
بسه چش انتظاری، ای دل تنها
اون که رفته دیگه رفته برنمی گرده
بسه چش انتظاری، ای دل تنها
رو کی قسم میخوردی؟ای دل تنها
واسه ی کی می مردی؟ ای دل تنها
بشکنه این دستایی که نمک نداره
جواب خوبی بدی یه، ای دل تنها
بشکنه این دستایی که نمک نداره
جواب خوبی بدی یه، ای دل تنها
بشکنه این دستایی که نمک نداره
جواب خوبی بدی یه، ای دل تنها