جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهمن و تو


خواننده: هنرمند شماره 580

مایم منو تو مایم رودیم که به دریایم
عشقیم منو تو عشقیم مایم ما خدایم
نفس تازه ی تو رو شنیدم رنگ عشقو در تو دیدم
عکس چشمات من کشیدم بو تنت در گل شنیدم
مایم منو تو مایم رودیم که به دریایم
عشقیم منو تو عشقیم مایم ما خدایم
حرفی تازه برای گفتن همیشه بوده تو سینه ی من
حرفی از عشق با تو بودن عبور از تو ، تو رو دیدن
مایم منو تو مایم رودیم که به دریایم
مایم منو تو مایم رودیم که به دریایم
حرفی تازه برای گفتن همیشه بوده تو سینه ی من
حرفی از عشق با تو بودن عبور از تو ، تو رو دیدن