جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهملکه مشرق


خواننده: هنرمند شماره 657

تو مال کجائی بانو تاج سر مائی بانو
یکجومری دیگست مرامت بی بی شاهی بانو
دو بار
خاتون بارگاهی
سردار بی سپاهی
ملکه مشرق هستی
رو گنج نفت نشستی
تو مال کجائی بانو تاج سر مائی بانو
یکجومری دیگست مرامت بی بی شاهی بانو
دو بار
کلی امیری کردی
شاه و وزیری کردی
بخششیم اگر بود
از روی سیری کردی
تو کاج لاجوردی
فکر اسیری کردی
تو سر سرای ÷ولک حس غریبی کردی
تو مال کجائی بانو تاج سر مائی بانو
یکجومری دیگست مرامت بی بی شاهی بانو
دو بار