جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهعاشقان


خواننده: هنرمند شماره 580

ای عاشقان ای عاشقان
آن خاک را گوهر کنم
ای مطربان ای مطربان
دف شما پر زر کنم
دف شما پر زر کنم
ای تشنگان ای تشنگان
امروز سقایی کنم
و ین خاکدان خشک را
جنت کنم کوثر کنم
جنت کنم کوثر کنم
ای کافران ای کافران
قفل شما را وا کنم
زیرا که مطلق حاکمم
مؤمن کنم کافر کنم
مؤمن کنم کافر کنم
ای بوالعلا ای بوالعلا
مومی تو اندر کف ما
خنجر شوی ساغر کنم
ساغر شوی خنجر کنم
ساغر شوی خنجر کنم

تو نطفه بودی خون شدی
وانگه چنین موزون شدی
تو نطفه بودی خون شدی
وانگه چنین موزون شدی
سوی من آ ای آدمی
تا زین موزون ترکنم
تا زین موزون تر کنم
ای کافران ای کافران
قفل شما را وا کنم
زیرا که مطلق حاکمم
مؤمن کنم کافر کنم
مؤمن کنم کافر کنم
ای بوالعلا ای بوالعلا
مومی تو اندر کف ما
خنجر شوی ساغر کنم
ساغر شوی خنجر کنم
ساغر شوی خنجر کنم
تو نطفه بودی خون شدی
وانگه چنین موزون شدی
تو نطفه بودی خون شدی
وانگه چنین موزون شدی
سوی من آ ای آدمی
تا زین موزون تر کنم
تا زین موزون تر کنم